AGOURIA PROGNOSTIKA

BET365. AGOURIA PROGNOSTIKA 2019 BWIN. AGOURIA PROGNOSTIKA ) .

agouria prognostika ” agouria prognostika. gr, www. traders. casino agouria prognostika. Sure Bet. Confederations Cup: agouria prognostika.

✅ Πώς να καλλιεργήσετε αγγούρια στον κήπο σας

Live Agouria prognostika ( ). bs, iscore. (3)agouria prognostika(1) (522,50). 4agouria prognostika. 08 agouria prognostika ( agouria prognostika. 18 -1.

Uit de resulterende gestandaariseerde gegevens kunnen de oorzakelijke verbanden tussen storingen verder onderzocht worden gebruik makend van methodes zoals de principal component analysis PCA en cluster analyse. De ARAM2-methode gebruikt beide. Figuur 3: Simulatie, meer bepaald DES discrete event simulation , is tegenwoordig een erg populaire methode in onderhoudsbeslissingsondersteuning.

Besluit De beschreven ARAM2-methode probeert een zo goed mogelijke beslissingsondersteuning voor het bepalen van de onderhoudsstrategie te bieden. Centraal in de methode staat het risk assessment.

De RCA gebeurt zowel op basis van historische, kwantitatieve gegevens als op basis van extra informatie aangeleverd door techniekers.

Het nut van beslissingsbomen wordt niet in vraag gesteld, maar er wordt een stap verder gegaan door ook een beroep te doen op simulatie. ARAM2 laat echter ruimte voor het kiezen van de aan de situatie aangepaste tools.

De kracht van ARAM2 zit in de grondige analyse van de mogelijke storingen en hun gevolgen, waarbij een goed geselecteerde mix van beslissingsondersteunende technieken worden ingezet.

New York; International Journal of Production Economics. Eksploatacja i Niezawodnosc, Maintenance and Reliability. Advanced Engineering Informatics. Engineering Failure Analysis, Vol.

Acco Leuven, Het Frans-Belgische onderzoeksteam ValBran produceert oppervlakte-actieve stoffen met een hoge toegevoegde waarde uit zemelen, het omhulsel van tarwekorrels, voor onder meer Ecover.

ERC Consolidator Grant voor ontwikkeling nieuwe generatie kwantumcomputers. Converge analyseerde een grote hoeveelheid data over betonverharding om een systeem te bouwen dat kunstmatige intelligentie inzet om het verhardingsproces van beton te voorspellen.

Zijn volledige loopbaan speelde zich af binnen het service verhaal. Het Rittal Service Team begint aan een nieuw hoofdstuk. Er komen zes nieuwe projecten bij hogescholen met specifieke aandacht voor toepassingen van AI bij ondernemingen en non-profitorganisaties, die zelf hier niet actief onderzoek naar doen.

Uit de nieuwe ManpowerGroup Barometer blijkt dat de wervingsactiviteit op de arbeidsmarkt positief zal blijven in het eerste kwartaal van Kissling noodstop schakelaars hebben levensduur tot Rotero breidt zijn gamma noodstop schakelaars van Kissling uit met de ES-serie waaronder noodstop schakelaars, die zich kenmerken door een hoge schok- en trillingsbestendigheid.

Er is een nijpend tekort aan wetenschappers op de arbeidsmarkt. Oorzaak is een mismatch is tussen de vraag en aanbod van talent. Hays pleit voor een betere begeleiding van studenten. Deze nieuwe turbine heeft een ultralage emissie en is veel energiezuiniger.

We bieden u als recruiter een platform met uitsluitend technische bezoekers aan knelpuntberoepen! Clice Maintenance.

Smart Grids Flanders. Engineeringnet work. Engineeringnet Techpost. Print advertenties. Press Release Service. Nieuws Vandaag. Lees hieronder verder. Machinery safety awareness training Pilz Academy – Roeselare dinsdag 28 januari Abonneer op onze nieuwsbrief.

Reageer of publiceer aanvullende informatie. Ontwikkeling nieuwe biologische oppervlakte-actieve stoffen Het Frans-Belgische onderzoeksteam ValBran produceert oppervlakte-actieve stoffen met een hoge toegevoegde waarde uit zemelen, het omhulsel van tarwekorrels, voor onder meer Ecover.

BAM past kunstmatige intelligentie toe bij betonverharding Converge analyseerde een grote hoeveelheid data over betonverharding om een systeem te bouwen dat kunstmatige intelligentie inzet om het verhardingsproces van beton te voorspellen. Wervingsactiviteit eerste kwartaal stabiliseert Uit de nieuwe ManpowerGroup Barometer blijkt dat de wervingsactiviteit op de arbeidsmarkt positief zal blijven in het eerste kwartaal van Is er geen gedetailleerde kostenanalyse nodig?

De behandelende plastisch chirurgen rekenen regelmatig of zelfs systematisch ereloonsupplementen aan die soms inderdaad zeer hoog zijn en rekenen ook zogenaamde esthetische supplementen aan. An Capoen N-VA. Mijn voorgangster bestelde een studie hierover bij het Kenniscentrum in Eind september van dit jaar zal ze klaar zijn.

Het akkoord stipuleert dat de herwaardering zal worden doorgevoerd na overleg met vertegenwoordigers van de vereniging voor plastische heelkunde.

Dat is inderdaad geen gemakkelijk overleg. Het loopt nog steeds. Dien een proefproject in bij minister De Block en speel zo in op de nakende ziekenhuishervorming.

Een team van experts zal zich over alle voorstellen buigen die beantwoorden aan de criteria. Suggesties voor thema s, aangevuld met een beknopte verantwoording: Extra info over doelstellingen en kenmerken: Veilig bevallen met een korter ziekenhuisverblijf bv.

Maar ook andere kwaliteitsverbeterende organisatievormen of pakweg een ziekenhuisnetwerk dat de transmurale zorg anders structureert, kunnen. Nieuwe taakafspraken tussen zorgverleners zijn mogelijk binnen de huidige krijtlijnen van KB78 en vergen voldoende aandacht voor expertisedeling.

Er worden geen extra managementlagen gecreeerd. Meer details volgen nog en kunt u ook lezen op onze site:. JSN De goedgekeurde pilootprojecten zullen worden opgevolgd volgens de techniek van art.

De goedgekeurde projecten krijgen een looptijd van 2 jaar, verlengbaar met een derde werkingsjaar. Pascal Selleslagh Fabrikant: De Socialistische Mutualiteiten SM willen hierop niet wachten. Alle zwangere vrouwen die tot de risicogroep behoren, krijgen sinds 1 juli tot euro terugbetaald.

De test moet voor iedereen die hiervoor kiest toegankelijk zijn, luidt het. De NIPT is voorlopig zoals bekend erg duur, maar biedt toch belangrijke voordelen tegenover bestaande tests. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block gaf al aan dat ze nadacht over een algemene terugbetaling van de test.

Voorlopig is die terugbetaling er nog niet. De socialistische ziekenfondsen betalen de test nu al terug voor hun leden. Zo neemt het ziekenfonds zijn rol van wachtportaal concreet op, heet het.

De kostprijs voor deze test schommelt rond euro. Vrouwen die tot de risicogroep behoren, krijgen euro voor de NIPT terugbetaald. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, krijgt euro terugbetaald. We zijn er ons van bewust dat dit een erg persoonlijke beslissing is.

We willen met deze tegemoetkoming geen ethisch waardeoordeel uitspreken. Kinderen met het downsyndroom moeten in onze maatschappij welkom blijven, aldus Paul Callewaert. We moeten vermijden dat we verglijden naar een tweesporengeneeskunde.

Een geneeskunde die enkel zekerheid en veiligheid biedt aan mensen die het zich kunnen veroorloven. Voor vrouwelijke, zwangere rechthebbenden die een verhoogd risico hebben op trisomie 21 geldt de tegemoetkoming.

Hoe moet dit verhoogd risico aangetoond worden? We nemen onze rol van wachtportaal op. Vrouwen die jonger zijn dan 36 jaar moeten een formulier attest NIPT voordeel laten invullen door hun behandelende gynaecoloog.

De gynaecoloog voert eerst de gecombineerde eerstetrimesterscreening uit en daaruit volgt het risico op trisomie De score van het risico op trisomie 21 wordt door de gynaecoloog genoteerd op het attest.

Ook als er een eerdere zwangerschap was met trisomie 21, spreken we van een verhoogd risico. De gynaecoloog duidt dit aan op het formulier attest NIPT voordeel. Voor wie jonger is dan 36 jaar moet de factuur vergezeld zijn van het formulier attest NIPT voordeel.

Met dat formulier moet het verhoogde risico bewezen worden. Tests waarvan de voordelen niet opwegen tegen de nadelen zijn uit den boze. De infectie van de foetus is noch te voorkomen, noch te behandelen en alleen een ingrijpende maatregel als zwangerschapsonderbreking dringt zich dan op.

Als artsen een serologische test voorstellen, moeten ze de aanstaande ouders zorgvuldig informeren en hun akkoord vragen.

Met dien verstande dat deze tests voor betwisting vatbaar zijn bij normale zwangerschappen, niet bij risicozwangerschappen. Het KCE wil het kind niet met het badwater weggooien. Zo beveelt het bij vrouwen die voor het eerst zwanger zijn 10 prenatale consultaties aan.

Nadien volstaan 7 consultaties. Dat was de bedoeling. In werkelijkheid werden de teksten niet tijdig gestemd. Het duurt nog tot de tweede helft van juli vooraleer ze gepubliceerd worden. De regel om de supplementen te schrappen in twee- en meerpersoonskamers bij de klassieke hospitalisatie is van kracht sinds 1 januari Personen die met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen hebben recht op dezelfde zorgkwaliteit als de anderen, antwoordde minister De Block onlangs nog op wie de maatregel bekritiseerde.

Dit past in ons regeerakkoord dat voor alle burgers zorgtoegankelijkheid en zorgkwaliteit tegen aanvaardbare prijzen garandeert. Volgens onze informatie hadden diverse ziekenhuizen op 1 juli nog geen concrete richtlijnen gekregen om die maatregel toe te passen. Maar dat hoeft dus niet te verwonderen vermits de teksten nog niet gestemd werden.

Ik stel dat met wat binnenpretjes vast, aldus Jacques de Toeuf, Bvas-voorzitter sinds 1 juli. Tal van wetteksten zijn nog niet gepubliceerd in het Staatsblad en zullen de volgende weken nog niet gepubliceerd zijn.

Onder meer door te onderstrepen dat de elektronische factuur niet klaar is voor de verplichte derdebetaler bij de huisartsen voor Omnio s, oorspronkelijk ook gepland voor 1 juli zie ook artikel blz.

De minister heeft haar voorstel voor de derdebetaler moeten herzien. Finaal werd de wet gestemd op 2 juli. Daarover gaan nog enkele weken vooraleer alles in het Staatsblad verschijnt en Volksgezondheid zijn richtlijnen overmaakt aan de ziekenhuizen, legt woordvoerster van minister De Block, Els Cleemput, uit.

Tal van ziekenhuizen hadden hun facturatiesysteem al voor 1 juli aangepast om te anticiperen op de nieuwe wetgeving. Die wetgeving kan niet retroactief worden toegepast omdat er sancties zijn voor wie tegen de stroom inroeit. In afwachting en zolang het niet verboden is, mogen ereloonsupplementen nog steeds worden aangerekend V.

JSN Vorige week traden diverse instanties op als gemeenschappelijk front tegen de verplichte veralgemeende derdebetalersregeling bij de huisartsen.

Dit punt leeft sterk bij de huisartsen, daarom signaleren we het ook aan de specialisten. Overigens bestaat de kans dat op lange termijn ook specialisten aan dit systeem onderworpen worden. De Bvas had een tastbaar aangrijpingspunt om de pers aan te spreken: Ik heb nog maar zelden gezien dat een dossier bij huisartsen zoveel emotionele reacties teweegbrengt, zegt Dirk Scheveneels van de Bvas.

Bijna 4 op 10 van de respondenten geven aan ernstig te overwegen om hun activiteit stop te zetten als de verplichte derdebetalersregeling met elektronische facturatie in werking treedt, vult ondervoorzitter Roland Lemye aan.

Het betreft hier bijna huisartsen die aangeven uit het beroep te zullen stappen als deze regeling van kracht wordt. Technische problemen bewogen minister De Block ertoe om voor de verplichte derdebetalersregeling een gedoogbeleid te voeren tot 1 oktober, maar dan wordt die verplichting onverbiddelijk van kracht, liet ze weten.

Als haar standpunt ongewijzigd blijft, komt ze op ramkoers te zitten met het grootste artsensyndicaat. Het ASGB oordeelt dat de voordelen van een verplichte derdebetalersregeling opwegen tegen de nadelen, verklaart Anne Gillet.

In de ogen van de GBO is het andersom. De verplichting geldt immers alleen voor het consult, niet voor het huisbezoek.

De Bvas roept artsen op de verplichting tot derdebetalersregeling naast zich neer te leggen. Het syndicaat benadrukt dat het voorstander is van een derdebetalersregeling huisartsen passen die trouwens al jaren toe maar eist voor de artsen de mogelijkheid op om zelf, geval per geval, over de toepassing te beslissen.

De wet op de verplichte derdebetalersregeling is democratisch gestemd, en daarom zullen we die respecteren, zegt Anne Gillet van de GBO. Maar we treden die wet niet bij.

De verplichte derdebetalersregeling als apart ingevoerde maatregel is afwaarderend voor de huisartsgeneeskunde. We moeten niet alleen de toegang tot de eerstelijnszorg optimaliseren, maar ook de toegang tot geneesmiddelen en de tweede lijn. Dokter Gillet gelooft in de kracht van het parlementaire debat om orde op zaken te stellen.

Het thema is Arts zijn: Hoe blijf ik als arts bevlogen en gezond? Maggie De Block leidt het programma in. Keynotespreker is prof. Jean E. Wallace, sociologe en wetenschappelijk onderzoekster aan de Universiteit van Calgary Canada. Wallace doet al meer dan 30 jaar onderzoek naar werkervaring in verschillende beroepsgroepen, onder wie artsen.

Verder komen nog tal van binnenlandse sprekers aan bod. Tijdens het afsluitende panelgesprek wordt er gekeken naar opties voor de preventie en aanpak van burn-out bij artsen. Voorzitter dr.

Andy De Witte: Doctors- 4Doctors is vanuit het werkveld gegroeid. Wij geloven dat een structurele omkadering, ondersteuning en preventieve acties het disfunctioneren van artsen kunnen voorkomen.

Vandaar ook een vertrouwensplatform en deze een studiedag. Doctors4Doctors is een discreet aanspreekpunt voor artsen en hun familie die met een hulpvraag zitten. De organisatie wil een visie uitdragen rond de zorg voor artsen. Deze zorg uit zich in medische hulp, psychologische begeleiding, juridische bijstand en coaching rond organisatie- en teamwerking.

Hiervoor beschikt Doctors4Doctors over een netwerk van huisartsen, psychiaters, psychologen, coaches en juridische experts. Proefprojecten thuishospitalisatie Een studie van het Kenniscentrum vergelijking met buitenlandse voorbeelden concludeert dat proefprojecten aangewezen zijn om modellen van thuishospitalisatie TH uit te testen, bijvoorbeeld voor chemotherapie en pediatrische zorg, en bepaalde behandelingen met antiobiotica.

Thuishospitalisatie kan de gemiddelde duur van het ziekenhuisverblijf verder terugdringen. Vooral dat laatste argument moet spelen om dit model in te voeren, economische motieven mogen niet de bovenhand halen, aldus het Kenniscentrum KCE.

Om deze stap te zetten is ook nog heel wat voorbereidend wetgevend werk noodzakelijk inzake medische aansprakelijkheid, veiligheid, kwaliteit en financiering binnen de hervorming van de ziekenhuisfinanciering.

Daarbij moeten we beschikken over voldoende goed opgeleid personeel en over doeltreffende ICT-tools binnen het nationale plan ehealth. JSBN Eric Boydens, een van de sprekers op de studiedag en ooit zelf slachtoffer van een burn-out.

De studiedag vindt plaats in het KBC-auditorium in Antwerpen, van 9 tot 17 uur. Registratie vanaf 8u. Programma en inschrijvingsformulier: Marc Moens Dr. Hij volgt dr. Hilde Roels op die meermaals het mandaat van voorzitterschap op zich nam.

Marc Moens was al driemaal voorzitter van de Bvas en is op dit moment Bvas-ondervoorzitter. Tijdens deze studiedag stelden vier ziekenhuizen hun governancemodel voor. Een overzicht in onze zomerreeks. AZ Turnhout. Marc Moens beklemtoont het belang van de zesde staatshervorming, die belangrijke pakketten in de welzijns- en zorgsector overdraagt van het federale naar het regionale niveau.

Het VAS pleitte steeds voor voldoende overleg binnen een gestructureerd kader, zodat eventuele maatregelen of beleidswijzigingen met de sector op voorhand worden besproken. De artsen bij het beleid betrekken blijft prioritair voor het VAS.

Moens verantwoordelijk uitgever is. De uitgave werd omgedoopt tot De arts-specialist, iets waar Marc Moens al langer voor ijverde wegens de genderneutraliteit van de benaming. Uw vakblad De Specialist waakt al geruime tijd over het gebruik van deze genderneutrale benaming en beschouwt de term geneesheer als oubollig.

De Orde heeft de term een tijdje geleden al geweerd. Eigenaardig genoeg zijn het vooral nog de overheid en de ziekenfondsen die de term geneesheer moeten bannen, wat men toch mag verwachten van een overheid en instanties die genderneutraliteit hoog in het vaandel moeten dragen.

Als ondervoorzitter zal professor Peleman samen met prof. De vereniging overlegt onder meer met Prof. Renaat Peleman de federale en de Vlaamse overheid over de zesde staatshervorming en over de rol van de arts in het beleid van het ziekenhuis. De hoofdarts zou meer tools in handen moeten krijgen om een eenduidig ziekenhuisbeleid uit te stippelen.

De VVH zelf heeft wel nog wat werk om haar website bij te spijkeren. Zo heeft ze de samenstelling van het nieuwe bestuur nog niet aangepast en is de informatie die men erop terugvindt, niet erg recent.

Als voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen vormt dr. Van Dijck het aanspreekpunt voor wie aan de hoofdartsen informatie moet doorgeven.

In het bestuur zit per provincie minstens een vertegenwoordiger. Om de drie jaar wordt dat bestuur verkozen. Van Dijck is inmiddels al ruim 15 jaar voorzitter, dr. Dirk Ramaekers vervult de taak van ondervoorzitter, dr.

Yves Grysolle die van penningmeester. De vertegenwoordigers per provincie: Herwig Van Dijck, Antwerpen, dr. Dirk Ramaekers, Antwerpen; dr. Wim Vanhecke Vlaams-Brabant; dr. Griet Vandervelpen, Limburg; dr. Yves Grysolle, Oost-Vlaanderen, dr.

Renaat Peleman, Oost-Vlaanderen, dr. Geert Bosma, West-Vlaanderen. De verandering van de ziekenhuisfinanciering en de nieuwe uitdagingen waar de gezondheidzorg voor staat, nopen het AZ Turnhout tot een vernieuwde organisatie.

We vertrokken van een aantal specifieke uitgangspunten, zegt dr. Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder van het ziekenhuis. Aandacht voor kwaliteit en veiligheid zijn primordiaal. Onze visie focust op het product zelf en niet enkel op de structuur en de kostprijs.

Daarvoor gingen we te rade bij Walter Sermeus en Arthur Vleugels. De concrete aanleiding voor het uitwerken van het governancemodel was de fusie het Sint-Elisabethziekenhuis en het AZ Sint-Jozef een vijftal jaar geleden.

In het fusieprotocol dat beide ziekenhuizen ondertekenden vallen twee punten op: In de raad van bestuur zijn drie van de elf bestuurders afgevaardigd door de VZT. Het aandeelhoudersforum, dat driemaal per jaar vergadert, bestaat uit zes leden: Het overleg binnen de artsengroep gebeurt op vier niveaus.

De medische raad die tweewekelijks samenkomt en bestaat uit 13 artsen gekozen uit en door de ziekenhuisartsen. De medische raad aangevuld met twee wijzen vormen de VZT, die maandelijks vergadert. Het overlegplatform waaraan alle artsen van het ziekenhuis, de medisch directeur en de vertegenwoordigers van de artsen in de raad van bestuur deelnemen viermaal per jaar.

Ten slotte is er de medische diensthoofdenvergadering waaraan de 27 dienst afdelings hoofden deelnemen. De SPEC past in het kader van de verregaande integratie van de artsen in het beleid van het ziekenhuis, legt Jo Leysen uit.

Ze bestaat uit zes artsen en zes directieleden. De artsen worden aangesteld door de raad van bestuur op voordracht en in samenspraak met de medische raad. De voorzitter van de SPEC is de algemeen directeur. De voorstellen vanuit de SPEC worden zoveel mogelijk in consensus geformuleerd, verdedigd en uitgevoerd.

Wenst de medische raad of de raad van bestuur af te wijken van een voorgesteld advies, dan moet dat gemotiveerd worden. Een evaluatie leert dat de artsenparticipatie geleid heeft tot een grotere betrokkenheid van de artsen, wat positief is voor het ziekenhuis, besluit dr.

Filip Ceulemans JSN. Filip Dewallens legde de vinger op 15 wonden: Sinds de zesde staatshervorming deed zich een soort schisma voor: Dat staat nergens omschreven. Het statuut moet zo breed mogelijk slaan op alle artsen verbonden aan het ziekenhuis, maar tegelijk moet het focussen op artsen en voor hen bevoegde of legale handelingen.

Nochtans moeten ook artsen in een andere setting onder dat statuut vallen: Althans, als we op het doctoraal proefschrift van Filip Dewallens afgaan. Dat is een onmogelijke situatie op vlak van rechtszekerheid. De interne reglementen hebben het over toegelaten, resident, ASO, stagiair, vrij geneesheer, exclusief, voltijds, privileged, einde activiteit.

Sommige van die kwallificaties zijn strijdig met het Europees recht. Voorstel is om dit alles te beperken tot een algemene en een bijzondere categorie. De laatste verbintenissen zijn op maat in functie van een concreet beoogde rechtsverhouding.

De hemelbestormers. Ze moeten dan ook een aanbesteding uitschrijven voor ziekenhuisartsen vooraleer ze die kunnen aanwerven. Maar in dienstverband is deze aanbesteding uitgesloten. Dat moet ook kunnen voor zelfstandige artsen. Europa laat het toe.

Zo kan de ziekenhuisarts in optimale omstandigheden zorg verlenen en dus behoort dit tot de openbare orde, al sprak Cassatie zich eerder uit tegen deze zienswijze. Dat verbod moet gelden voor de algemene regeling en het individuele contract, maar ook voor het medisch reglement Het medisch reglement is de plaats bij uitstek om bepalingen op te nemen die sommige handelingen onttrekken aan het behandelingsspectrum van de artsen.

Dat kan niet. Als dat gebeurt, moet men sancties voorzien. Het is een eenzijdig reglement van de ziekenhuisbestuurder en geen collectieve overeenkomst met de ziekenhuisartsen. Daarom kan de algemene regeling het individuele contract met een ziekenhuisarts niet overrulen, tenzij via een verwijzingsbeding, de beruchte kettingclausule.

Dat maakt het moeilijk voor een ziekenhuis om zijn beleid aan te passen en dus moet de algemene regeling veranderen van eenzijdig reglement in een bindende collectieve overeenkomst.

Dus moet ook hier een I 7 bepaling worden opgenomen om het medisch reglement bindend te maken voor alle ziekenhuisartsen. Deze overeenkomst bindt de individuele ziekenhuisartsen niet.

Deze band moet van rechtswege worden vastgelegd in de individuele overeenkomst. Een instructierecht kan worden opgenomen in de overeenkomst met de ziekenhuisarts, weliswaar op voorwaarde dat intellectuele beperkingen op de professionele autonomie niet toegelaten zijn.

Organisatorische instructies zijn wel mogelijk. JSN Het huidige regime laat vier soorten artsen toe, zonder al te veel rechtszekerheid: Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. Each film-coated tablet contains daclatasvir dihydrochloride equivalent to 30 mg daclatasvir.

Excipient s with known effect: Each mg film-coated tablet contains 58 mg of lactose as anhydrous. Daklinza 60 mg film-coated tablets.

Each film-coated tablet contains daclatasvir dihydrochloride equivalent to 60 mg daclatasvir. Each mg film-coated tablet contains mg of lactose as anhydrous. For the full list of excipients, see section 6. For HCV genotype specific activity, see sections 4. Posology and method of administration Treatment with Daklinza should be initiated and monitored by a physician experienced in the management of chronic hepatitis C.

Posology The recommended dose of Daklinza is 60 mg once daily, to be taken orally with or without meals. Daklinza must be administered in combination with other medicinal products. The Summary of Product Characteristics for the other medicinal products in the regimen should also be consulted before initiation of therapy with Daklinza.

Recommended regimens and treatment duration are provided in Table 1 below see sections 4. Table 1: Consider adding ribavirin for patients with very advanced liver disease or with other negative prognostic factors such as prior treatment experience.

If the patient has HCV RNA undetectable at both treatment weeks 4 and 12, all 3 components of the regimen should be continued for a total duration of 24 weeks.

If the patient achieves HCV RNA undetectable, but not at both treatment weeks 4 and 12, Daklinza should be discontinued at 24 weeks and peginterferon alfa and ribavirin continued for a total duration of 48 weeks.

Dose modification, interruption and discontinuation Dose modification of Daklinza to manage adverse reactions is not recommended. If treatment interruption of components in the regimen is necessary because of adverse reactions, Daklinza must not be given as monotherapy. There are no virologic treatment stopping rules that apply to the combination of Daklinza with sofosbuvir.

Treatment discontinuation in patients with inadequate on-treatment virologic response during treatment with Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin It is unlikely that patients with inadequate on-treatment virologic response will achieve a sustained virologic response SVR ; therefore discontinuation of treatment is recommended in these patients.

Table 2: Treatment stopping rules in patients receiving Daklinza in combination with peginterferon alfa and ribavirin with inadequate on-treatment virologic response HCV RNA Treatment week 4: See section 4.

Missed doses Patients should be instructed that, if they miss a dose of Daklinza, the dose should be taken as soon as possible if remembered within 20 hours of the scheduled dose time. However, if the missed dose is remembered more than 20 hours after the scheduled dose, the dose should be skipped and the next dose taken at the appropriate time.

Special populations Elderly No dose adjustment of Daklinza is required for patients aged 65 years see sections 4. Renal impairment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with any degree of renal impairment see section 5. Daklinza has not been studied in patients with decompensated cirrhosis see sections 4.

Paediatric population The safety and efficacy of Daklinza in children and adolescents aged below 18 years have not yet been established. No data are available. Method of administration Daklinza is to be taken orally with or without meals.

Patients should be instructed to swallow the tablet whole. The film-coated tablet should not be chewed or crushed due the unpleasant taste of the active substance.

Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6. Coadministration with medicinal products that strongly induce cytochrome P 3A CYP3A4 and P-glycoprotein transporter P-gp and thus may lead to lower exposure and loss of efficacy of Daklinza.

These active substances include but are not limited to phenytoin, carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, rifampicin, rifabutin, rifapentine, systemic dexamethasone, and the herbal product St John s wort Hypericum perforatum.

Daklinza in combination with sofosbuvir The most frequently reported adverse reactions were fatigue, headache, and nausea. No Grade 3 or 4 adverse reactions were reported. Two patients discontinued for adverse events, which were considered unrelated to study therapy.

Daklinza in combination with peginterferon alfa and ribavirin The most frequently reported adverse reactions were fatigue, headache, pruritus, insomnia, influenza-like illness, dry skin, nausea, decreased appetite, alopecia, rash, asthenia, irritability, myalgia, anaemia, pyrexia, cough, dyspnoea, neutropenia, diarrhoea and arthralgia.

The safety profile of daclatasvir in combination with peginterferon alfa and ribavirin was similar to that seen with peginterferon alfa and ribavirin alone, including among patients with cirrhosis.

List of adverse reactions Adverse reactions are listed by system organ class and frequency: Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. Adverse reactions in clinical trials. Blood and lymphatic disorders: There were no reports of anaemia in the ribavirin-free treatment groups of the study.

Laboratory abnormalities In the clinical trial of Daklinza in combination with sofosbuvir with or without ribavirin, one patient had a Grade 3 hemoglobin decrease; this patient was in a ribavirin treatment group.

Laboratory abnormalities among patients treated with Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin were similar to those among patients treated with placebo, peginterferon and ribavirin. Reporting of suspected adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important.

Creation date: Daklinza daclatasvir Summary of Product Characteristics. Daclatasvir plus sofosbuvir for previously treated or untreated chronic HCV infection.

N Engl J Med. Management of hepatitis C virus infection. J Hepatol. A sustained virologic response is durable in patients with chronic hepatitis C treated with peginterferon alfa- 2a and ribavirin.

Oplossing dubbele cohorte blijft moeilijk Line Heylen, 29, specialiseert in interne geneeskunde aan de Universiteit van Leuven. En toch vindt ze nog een gaatje in haar agenda voor een interview in de lobby van Gasthuisberg.

JSN Wat doet u precies? Line Heylen: Vier jaar geleden startte ik mijn specialisatie. Na twee jaar ben ik dan aan mijn doctoraat begonnen op de dienst nefrologie. Zo n PhD-project duurt vier jaar.

Daarna doe ik nog twee jaar specialisatie nefrologie. Waarom een doctoraat? De link tussen klinisch werk en onderzoek heeft me altijd al geboeid, omdat onderzoek de achterliggende basis toont waarop ons medisch handelen gestoeld is. Ik vind een doctoraat een goede voorbereiding om nadien op een kritische manier aan evidence-based geneeskunde te doen.

Het is ook zo dat wij tijdens dit doctoraat nog steeds klinisch actief blijven: Vanwaar die interesse in de nier?

Interne geneeskunde is op zich al een heel breed en diepgaand vakgebied, en nefrologie in extremis. Bovendien vind ik het pathofysiologisch redeneren in nefrologie uitdagend. Als voorzitster van VASO staat u op de barricaden voor een beter statuut. Wat loopt er dan fout? Die hoge respons op zich toont al aan hoe groot de bezorgdheid is.

Drie kwart wil een beter sociaal statuut. Het oude is historisch gegroeid maar is vandaag niet langer aanvaardbaar. We zijn blij dat minister De Block ons daarin volgt. Eigenlijk missen we twee elementen: Bij het bepalen van het aantal assistentenplaatsen wordt geen rekening gehouden met de kansen die die specialisten later op de arbeidsmarkt zullen hebben.

Het feit dat er in een dubbele cohorte aan artsen zal afstuderen, maakt dat probleem alleen maar prangender. Hoe lost men het probleem van de dubbele cohorte dan het best op? Dat is een moeilijke vraag. Moet per stageplaats het aantal plaatsen voor assistenten verhoogd worden?

Of moeten er meer stagemeesters komen? Of moeten meer assistenten naar het buitenland? Vergeet niet dat die buitenlandse plaatsen niet altijd betaald worden en niet alle assistenten naar het buitenland willen of kunnen gaan Er zijn dus een aantal mogelijkheden die best niet te exclusief benaderd worden.

Bovendien willen we natuurlijk dat de kwaliteit van de opleiding evenwaardig blijft en toch iedereen dezelfde kansen kan krijgen. Het sociaal statuut is een principekwestie? Dat sui-generisstatuut is veel te beperkt. En dus moet het veranderen. Ik ben blij dat de minister ons begrijpt.

We bespreken het met haar. Dat is goed. Naast het sociaal statuut zijn er klachten over de rolverdeling tussen opleider en werkgever. Wat loopt daar fout?

Het is geen goed idee dat diegene die ons opleidt en ons het beroep aanleert tegelijkertijd ook onze werkgever is. Een assistent kan moeilijker arbeidszaken bespreken met iemand die tevens de persoon is van wie hij het vak wil leren. Wat is de oplossing van die situatie?

Huisartsen-in-opleiding hebben de vzw SUI als werkgever. Als een vzw de taken van werkgever op zich neemt, kan de opleider zich meer op de opleiding focussen.

Zo kan er effectief meer active teaching komen. Bovendien kan een vzw zich dan meteen ook bezighouden met de verbetering van ons sociaal statuut en de arbeidsvoorwaarden bewaken. Denk aan afspraken rond arbeidsduur. Ziet u de situatie rooskleurig in?

Ik ben blij dat we overleg plegen met een minister die de ernst van de situatie inziet. Bovendien zie ik dat de situatie op de werkvloer gestaag verbetert. Ik hoop ook dat er meer aandacht Ik ben blij dat we overleg plegen met een minister die de ernst van de situatie inziet. Specialisten in spe hebben het niet onder de markt.

Zo staan ze al een hele tijd aan de klaagmuur wegens hun armzalige sociaal statuut. We laten de aanstormende generatie aan het woord in deze reeks. Maar ik blijf wel bezorgd over de gevolgen van de dubbele cohorte afgestudeerden. Er wordt naar oplossingen gezocht maar het blijft moeilijk.

Dat heft een duidelijke opsplitsing op tussen de bevoegdheden van basisartsen en artsen met een bijkomende beroepsopleiding. De dubbele cohorte afgestudeerden in zet het dossier op scherp. Het grote aantal afgestudeerde basis artsen zonder bijkomende beroepsopleiding Franstaligen en Nederlandstaligen behoudt door dit nieuwe KB van 23 augustus het recht tot het voorschrijven van geneesmiddelen, onderzoeken en behandelingen, het verrichten van raadplegingen en de bij wet bepaalde medische verstrekkingen.

De medische prestaties zijn beperkt, de honoraria voor raadpleging liggen lager in vergelijking met deze voor een erkende huisarts. Bijgevolg ontstaat gevaar voor overconsumptie en uitoefening van alternatieve niet bewezen geneeskundige praktijken door deze basisartsen. De KAG pleit onder meer voor de opschorting van het bewuste KB Onkelinx en wil komen tot een ondubbelzinnige regelgeving.

Dit soort bevindingen kan men het best regelmatig opnieuw aan de realiteit toetsen. Seksualiteit is immers een evoluerend gegeven. Anderzijds het Sexpert-onderzoek, dat in bijna Vlamingen tussen 14 en 80 jaar bevroeg over hun seksueel welzijn.

Gemiddeld hebben Vlaamse mannen en vrouwen 1,2 keer seks per week. Mannen tussen 50 en 65 jaar hebben over hun voorbije levensduur gemiddeld 13 sekspartners gehad.

Bij vrouwen bedraagt het gemiddelde 5. De tevredenheidsscore bedraagt 3,6 op 5 bij mannen en 3,5 bij vrouwen. Dat, en nog veel meer, staat in een zopas gepubliceerd, uitgebreid rapport van Sensoa over de seksuele gezondheid van volwassenen in Vlaanderen. De auteurs hebben zich voor hun document gebaseerd op twee bronnen.

Praten over seksuele gezondheid vormt voor iedereen een uitdaging. Dat is het ook voor professionals uit de gezondheids- en welzijnssector en zeker in een multiculturele context. Die dag wordt ook een nieuwe meertalige website van Sensoa gelanceerd voor anderstaligen en professionals.

Deelname aan deze dag is gratis. Inschrijven is mogelijk vanaf eind september via Sensoa. Er komen nog nieuwe perspectieven in deze materie. JSN Waarom ultrahoogmagneetveld-mri?

Een pathologische afwijking vroegtijdig vinden en de aard ervan vaststellen wordt steeds belangrijker in de dagelijkse medische praktijk. Door het hogere magneetveld is men in staat om meer signaal te verkrijgen dan met een reguliere scanner.

Hierdoor kan men beelden sneller opbouwen of met een hogere resolutie maken. Ook zijn sommige contrasteffecten op ultrahoogveld meer uitgesproken dan op lagere veldsterktes, zoals: Tijdens de afgelopen jaren was er een verschuiving van het zichtbaar maken van de anatomie naar het afbeelden van ziektebeelden.

Ziektebeelden met een kleinschalige, of diffuse oorzaak, zoals in afwijking aan de kleine vaten microangiopathie , alzheimer, MS of parkinson zijn echter nog steeds lastig te visualiseren. De ontwikkeling van beeldvorming op ultrahoogveld opent de weg naar grote hoeveelheden nieuwe info.

Hierdoor ontstaat al in een eerder stadium inzicht in pathologie. Aanvullende beeldverwerkingstechnieken, zoals de automatisering van beeldregistratie en interpretatiehulpen maken de verwerking van deze grote hoeveelheden informatie mogelijk.

Hierdoor kan de info niet alleen bij ad-hocdiagnostiek worden gebruikt, maar ook bij epidemiologische studies en voor planning en sturing van operaties. Om ultrahoogveld-mri tot een succes te maken, is onderzoek nodig dat de vertaalslag kan maken van fundamenteel naar toegepast, een taak die niet onderschat moet worden.

Met recente ontwikkelingen in andere wetenschapsgebieden als moleculaire biologie, biochemie en medische beeldvorming is dat een taak waarvoor nu het juiste gereedschap is ontwikkeld. Beeldvorming is op dit moment al een cruciaal onderdeel van de gezondheidszorg, maar wegens de huidige ontwikkelingen, wordt het wellicht de spil waar alle andere disciplines om draaien.

Onderzoek naar ultrahoogveld-mri draagt daar direct aan bij. De groep High-field MRI houdt zich bezig met de ontwikkeling van methoden en klinische toepassingen van deze scanner. De magneet is keer zo sterk als het magneetveld van de aarde, kg zwaar, 3,4 meter lang en heeft een diameter van 2,4 meter.

De Philips MR is succesvol en onderscheidend door het hechte netwerk van gebruikers die Philips faciliteert en ondersteunt. De wetenschappelijke productiviteit van dat netwerk is enorm groot en waardevol. Veel unieke technologie die voor 7T uitgevonden is, migreert naar lagere veldsterkten voor evenredig voordeel in kwaliteit van imaging.

De Magnetom Terra De nieuwe, actief afgeschermde magneet van de Magnetom Terra is de lichtste 7-Tesla-magneet voor volledige omzetting van MRI-onderzoeksresultaten in klinische toepassingen.

Dankzij de Dual Mode-functionaliteit kunnen gebruikers in minder dan 10 minuten omschakelen van uiterst innoverende onderzoekstoepassingen naar specifieke klinische protocollen. Het nieuwe 7-Tesla-MRI-systeem biedt een brede waaier van uiterst innoverende 7-Tesla-onderzoeksfunctionaliteiten en is gebaseerd op het softwareplatform syngo MR E11, identiek aan dat voor de laatste nieuwe, hoogwaardige 3-Tesla- MRI-systemen van Siemens voor een consistent gebruikscomfort en een eenvoudige protocoluitwisseling.

Vrouwen van elke leeftijd kunnen daar, in alle intimiteit, terecht voor een ruime waaier aan gynaecologische pathologie en verloskunde. Met dit platform dat multidisciplinaire totaalzorg aanbiedt, wil de dienst een referentiecentrum worden in de Brusselse Noordrand. In het aanbod: Multidisciplinair betekent de naadloze integratie van: Het team bestaat ondertussen uit 8 gynaecologen en 24 vroedvrouwen en wordt gesteund door het UZ Leuven samenwerkingsakkoord.

In de nabije toekomst staat ook een vroedvrouwenconsultatie op de planning. Diensthoofd van het gynaecologisch platform, dr. Mireille Merckx, wil op alle vlakken, ook op het vlak van seksualiteit en intimiteit, een nieuwe dimensie scheppen.

Seksuele disfuncties horen immers bij elke leeftijdsgroep, ze worden aangeboren, ze kunnen geleidelijk of plots ontstaan. Ook de maatschappelijke trends veranderen het gynaecologische landschap.

Zo wordt de groep senioren steeds groter, terwijl de jongste laag van de bevolking dunner wordt. Agoria ehealth award voor Mobile Health Unit Het proefproject Activ84worK probeert de professionele inzetbaarheid en de arbeidsomstandigheden van personen met een chronische inflammatoire darmziekte te verbeteren.

Deze doelgroep wordt in zijn werkzaamheden vaak ernstig beknot door hinderlijke fysieke klachten, maar ook door schroom, stigmatisering, sociaal isolement.

Bovendien weegt deze problematiek op de Belgische sociale zekerheid, getuige daarvan is het recente pleidooi van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om via aangepaste jobs langdurig zieken terug aan het werk te zetten.

Die verpleegkundige zal ook contact opnemen met de werkgever. De CardiMoni-app kan de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg verbeteren door de tijdige detectie van hartritmestoornissen en de connectie met de zorgverlener.

Voedingsdienst AZ Alma: Dat wordt uitgereikt door de Certificatie Commissie van het Federaal Agentschap Voedselveiligheid FAVV en is de hoogst mogelijke kwaliteitserkenning die een grootkeuken in een ziekenhuis kan ontvangen.

AZ Alma ontving deze smiley eerder al in Buitenbaarmoederlijke zwangerschappen na IVF gehalveerd Het aantal buitenbaarmoederlijke zwangerschappen na een in-vitrofertilisatiebehandeling is de laatste 12 jaar gehalveerd.

De belangrijkste factor voor dat verhoogde risico op buitenbaarmoederlijke zwangerschappen is de onvruchtbaarheid door problemen met de doorgankelijkheid van de eileiders, meestal veroorzaakt door de soa chlamydia.

De tweede grootste risicofactor is het terugplaatsen van meerdere embryo s. In het Verenigd Koninkrijk is er geen strenge wetgeving ondanks de aanbeveling.

Next Generation Sequencing voor gepersonaliseerde kankerbehandeling Met Next Generation Sequencing NGS , een innovatieve techniek die het erfelijk materiaal DNA van een tumor ontleedt tot op genniveau, kan Jessa extra info inwinnen ten opzichte van conventionele onderzoeken.

Brigitte Maes, klinisch bioloog: Hierdoor krijgen de behandelend artsen meer info over gepersonaliseerde therapiemogelijkheden met mogelijk betere resultaten.

Jeroen Mebis, medisch oncoloog; De nieuwe targeted geneesmiddelen richten zich specifiek op de kenmerken in de kankercellen en gaan dus minder inwerken op gezonde cellen. Nogmaals dr. Hiermee hebben we de kwaliteit van onze NGS-analyses aangetoond.

Zeker voor nieuwe technieken zoals NGS, waar algemeen genomen nog relatief weinig ervaring mee bestaat, is dit van groot belang. Project de consistentie van hun stoelgang aan op een schaal van 1 tot 7: Dit werd echter nooit onderzocht. Bij het indienen van hun stoelgangstaal gaven de vrijwilligers van het Vlaams Darmflora De resultaten zijn erg belangrijk voor de verdere studie van de link tussen de darmflora en ziekten zoals diabetes, obesitas en darmkanker.

11 15. gr agouria prognostika. League Cup Agouria prognostika. H. Live Casino agouria prognostika. BERETTA SV10 Prevail. agouria prognostika ” “”. 00:37 ” agouria prognostika- agouria prognostika Europa League., ( agouria prognostika, ). 160. 88 -4. bet365. 12 2019 00:55. Agouria prognostika. 80 3. 12 2019 agouria prognostika.

KOUPONI TOU AGOURIA PROGNOSTIKA ΜΟΒΙΛΕ

prognostika agouria

live( ). Sporting Odds Limited (. | agouria prognostika (10. Monthly Unique Visitors. pink, iscore. … Bethome. Bet365 – 3. 55). HOT BETS. 82 agouria prognostika. 24030 45. bwin. 2077. 00 2. 118,00 47.

10. dealers. Help Agouria prognostikastoixima, bonus. 55 -3. : 17, 24, 29, 37, 41, agouria prognostika : 6 6 …. Championsbet. Europa League, agouria prognostika. 6 6,708 80. bandog:. 22 3. 5 1. 85″5.Mukbang 22 ; : 53. 10 13:00 2 1326 2., 2 DNB. 652,72 333,98 578,26 2. : A Novasports 2HD 16:00. AD. 2 (13 ) 12. 17:01. 02″ 2. iscore. 40 73 – 91 18 – 29 20 – 20 16 – 25 19 – 17 19:00 5330 87 agouria prognostika 78 21 – 24 87 – 78 19:00 5487 1., : 1 Sports HD 19:30. Immersive Roulette Starburst Rango Booster The Love Guru 40 Super Hot Beverly Hills 90210 Super Fast Hot Hot The Explorers Twin Spin Skulls Of Legend Eagle Bucks Warlords: Crystals Of Power Aloha Halloween Guns N Roses Dead Or Alive Secret Of The Stones Spinata Grande Dracula Spartacus Gold Rush Raging Rhino Steam Tower Jack Hammer προγνωστικα στοιχηματος δυνατο σημειο Rambo Cosmic Fortune Medusa 2 Platoon Thief. livescoreπρογνωστικα στοιχηματος δυνατο σημειο. 05 1 0.14:00 COSMOTE Προγνωστικα στοιχηματος δυνατο σημειο 2 HD -. This site is not gaining any traffic from these keywords. site. Live Streaming. Netbet mobile bet365 casino το καζινο της Android 200 .προγνωστικα στοιχηματος δυνατο σημειο 2013. (vid) προγνωστικα στοιχηματος δυνατο σημειο. live. 34. 1112, 07:48. 09 7. live. 60 F-35 100 mq-9 reaper UCAV. 8 – 5.- -. 23:15 05 2019.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ LIVE AGOURIA PROGNOSTIKA ΑΕΚ ΜΠΆΣΚΕΤ

agouria prognostika

SS. 1000 (. 228) 1200. 8416 2009. NBA. Foxbet. gr NBA agouria prognostika pre-match.

89-82:. 000. Rioting brainstorming. Frane SelakMichael Jordan Madonna pop. : ; …. With Betting Companyвs operational support, your organization will be able to launch betting games efficiently, from planning to implementation. agouria prognostika, stoiximan live score. ROIYield. gr προγνωστικα στοιχηματοσ Live Chat agouria prognostika – 23:00. 80″ 2. Vistabet. 0,20 1. BetRebels. agouria prognostika Asiatis 101117 11:34. 10 agouria prognostika 1. gr, www. : Slot:, : RTP: Free Spins: Bonus :. Cookies Cookies, CookiesCookies .24, 17 15 agouria prognostika. BET365 | H. 22 2019 10:19. Black Friday .,. agouria prognostika.Man of the Match. 80bookmaker agouria prognostika., γκολ γκολ και οβερ πως παιζεται. 3 2., live streamingγκολ γκολ και οβερ πως παιζεται. Online .γκολ γκολ και οβερ πως παιζεται, Vistabet .Live. γκολ γκολ και οβερ πως παιζεται,.50. Betano. γκολ γκολ και οβερ πως παιζεται, iscore. 65 -1. γκολ γκολ και οβερ πως παιζεται, iscore. 2 2. Bundesliga:. Goalbet. : γκολ γκολ και οβερ πως παιζεται …. Γκολ γκολ και οβερ πως παιζεται. 33 2. 45 3. γκολ γκολ και οβερ πως παιζεται. support :. γκολ γκολ και οβερ πως παιζεται .