ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ

1,80 [812] [18:00] ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ. ЕХКПЛЗ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ БГЩНЩН УЗМЕЙЩН 1Ч2ДЙРЛЕУ-ФСЙРЛЕУДЙРЛЗ ЕХКБЙСЙБ, ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑБКСЙВЕУ УКПСМЕ З ЧЩСЙУ УФБНФБС.

85 07:05 5382 1. 32 3. 00 1122019 19:00 896 – πολλαπλα στοιχηματα – πολλαπλα στοιχηματα 4-6 Goals 2. | 21,. 65 4. πολλαπλα στοιχηματα -17. 00 2-2 -15.

Πως να κερδίσετε στο στοίχημα: ΜΗΝ διαβάζετε προγνωστικά

2015. 4 πολλαπλα στοιχηματα 7. Love πολλαπλα στοιχηματα Celebrate Limited. πολλαπλα στοιχηματα -1 . :next goal. online, πολλαπλα στοιχηματα.

Θα είναι µοναδική εκδήλωση. Οι θεατέ̋. Αφηγητή̋ ο δηµοφιλή̋ ηθοποιό̋ και γνωστό̋ οικοδεσπότη̋ τη̋ νου, παρουσίασαν αριστοτεχνικά χορού̋ από την Αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο, την Τουρκοκρατία, τον Ξεριζωµό Πόντο̋ — Ανατολική Ρωµυλία , την Ξενιτιά, την περίοδο belle epogue , Ρεµ-.

Οι πολυπληθεί̋ χορευτικέ̋ οµάδε̋, οι οποίε̋ είχαν προασκηθεί επίπονα από του̋ χοροδιδασκάλου̋ κ. Παναγιώτη Μάνο και κα. Κάτια-Νανά Μά-. Έπαιξαν και τραγούδησαν καταξιωµένοι µουσικοί -ανάµεσά του̋ οι Ζαχαρία̋ Κουρούνη̋, Σάββα̋. Χειροκροτήθηκε …διπλά από το κοινό: Узмйфз Д.

Серрбт, И. Кпфуйщнзт кбй фпн Г. Бсуенз Д. Мрезт , рспфейнбн нб гйней з еклпгз уе дхп гхспхт. Щуфпуп, хрзсое енфпнз бнфйдсбуз брп фпн Л. Лщфйдз фзт пмбдбт фпх Б. Фупчбфжпрпхлпх кбй фпн Г. Глбвйнб фпх клймбфпт Г.

Чбсблбмрпрпхлпх , прпфе ксйизке бнбгкбйб з рспуцхгз уфзн плпмелейб фзт Кпйнпвпхлехфйкзт Пмбдбт. Фб дхп мелз рспфейнбн нб плпклзсщией з еклпгз ме бллербллзлпхт гхспхт, ефуй щуфе нб брпчщсей кбие цпсб п хрпшзцйпт ме фйт лйгпфесет шзцпхт.

Уфзн ресйрфщуз рбнфщт рпх иб хрбсопхн йупшзцйет мефбох фщн дхп фелехфбйщн, иб гйней клзсщуз. Ебн пмщт хрбсоей йупшзцйб уфпн фелехфбйп гхсп, фпфе з шзцпцпсйб иб ербнблзцией.

Дйбдпчйкб пй шзцпцпсйет Рбнфщт, брпцбуйуфзке пфй, пупй кбй бн ейнбй пй гхспй, иб гйнпхн дйбдпчйкб, чщсйт нб хрбсоей уфп меупдйбуфзмб чспнпт рпх иб ерйфсешей ухжзфзуейт кбй рбсбукзнйп гйб ухммбчйет мефбох фщн хрпшзцйщн.

Фзт ухнедсйбузт иб рспедсехуей фп ренфбмелет рспедсейп фзт Кпйнпвпхлехфйкзт Пмбдбт, п кпйнпвпхлехфйкпт екрспущрпт фпх кпммбфпт Г. Чбсблбмрпхт кбй п бсчбйпфеспт впхлехфзт, рпх, пмщт, ден иб ейнбй хрпшзцйпт, дзлбдз п Г.

Укпхлбсйкзт кбй пчй п Г. Чбсблбмрпрпхлпт ебн еммейней уфзн хрпшзцйпфзфб фпх. Иб хрбсопхн фпуб шзцпделфйб пуб кбй пй хрпшзцйпй, кбищт кбй енб лехкп. Фп рспедсейп брпцбуйуе нб мз ухжзфзией фп иемб фпх К.

Урхсйпхнз, п прпйпт ме ерйуфплз фпх рспт фпн Д. Мрез жзфбей фзн ербненфбоз фпх уфзн Кпйнпвпхлехфйкз Пмбдб. Хренихмйжефбй пфй п К. Урхсйпхнзт ейче феией екфпт Кпйнпвпхлехфйкзт Пмбдбт брп фпн Б.

Рбрбндсепх, ме ерйуфплз рпх ейче уфейлей уфпн рспедсп фзт Впхлзт Бр. З брпцбуз бхфз елзциз мефб брп бнщиен рбсбклзуз, ме фп укерфйкп пфй иб чбсбкфзсйуфей буевейб рспт фпн Б. Рбрбндсепх, енщ дйбфхрщнефбй кбй нпмйкп жзфзмб, рпх мрпсей нб дзмйпхсгзуей рспвлзмб егкхспфзфбт фзт еклпгзт.

Фп иемб Урхсйпхнз иб ухжзфзией уфзн бмеущт ерпменз ухнедсйбуз фзт Кпйнпвпхлехфйкзт Пмбдбт. Уфзн бсчз фзт ухнедсйбузт кбй бцпх ухжзфзипхн фб дйбдйкбуфйкб, иб дпией з дхнбфпфзфб уфпхт хрпшзцйпхт нб мйлзупхн ерй декбренфблерфп п кбиенбт.

Иб бкплпхизуей з шзцпцпсйб. Мефб фзн бнбкпйнщуз фпх брпфелеумбфпт иб дпией п лпгпт уфпн еклегенфб, енщ ден брпклейефбй, бн фп жзфзупхн, нб мйлзупхн кбй пй бллпй хрпшзцйпй.

Фщн РБНФ. Урхсйпхнз “кпхкйб”; Брбфбуие рлбнзн пйкфсбн. Фпхлбчйуфпн ме впхлехфет иб ерсере нб бсйимпхуе з дхнбмз фпх РБУПК уфз Впхлз бн рспуиеупхме фпхт “уйгпхспхт” шзцпцпспхт рпх кбфбмефспхн фб ерйфелейб фщн ренфе хрпшзцйщн дйбдпчщн фпх Бндсеб Рбрбндсепх. Брп месет фб кпмрйпхфесбкйб ейчбн рбсей цщфйб, рспуиефпнфбт, бцбйсщнфбт, гсбцпнфбт кбй увзнпнфбт.

Кбнейт, пмщт, ден екдзлщнпфбн бнпйчфб рспт фб еощ, прщт егйне чиет, мефб фзн рбсбйфзуз фпх рсщихрпхсгпх. Брп нщсйт фп рсщй уфз Впхлз бкпхгпнфбн рспгнщуфйкб кбй ерецфбн уфпйчзмбфб гйб фпн бсйимп шзцщн рпх иб ухгкенфсщуей п кбие хрпшзцйпт, пчй мпнп уфпн рсщфп гхсп, бллб кбй уфп дехфесп.

Гйбфй кпйнз рерпйизуз фщн феуубсщн фпхлбчйуфпн брп фпхт ренфе хрпшзцйпхт, прщт фзн еоецсбжбн впхлехфет рспукейменпй уе бхфпхт, зфбн пфй п кбиенбт фпхт ечей ресйуупфесет рйибнпфзфет брп фпхт бллпхт нб ресбуей уфп дехфесп гхсп. Узмйфз впхлехфет, рпх иещспхн уйгпхспхт брп фпн рсщфп кйплбт гхсп фпхлбчйуфпн 70 впхлехфет.

Екфймпхн де пфй бнеобсфзфщт бнфйрблпх уфп дехфесп гхсп, з нйкз ейнбй дйкз фпхт. Бн бренбнфй фпх всйукефбй п Гес. Бсуензт иещспхн пфй п К.

Узмйфзт иб нйкзуей ме дйбцпсб, енщ ме фпн Бкз Фупчбфжпрпхлп рйуфехпхн пфй з дйбцпсб иб ейнбй убцщт мйкспфесз. Пй рспукейменпй уфпн Гес. Бсуенз впхлехфет екфймпхн пфй ме ресйрпх 55 впхлехфет уйгпхспхт брп фпн рсщфп гхсп, п дйкпт фпхт хрпшзцйпт иб ейнбй п вевбйпт нйкзфзт, бкпмз кй бн уфп дехфесп гхсп з рлейпнпфзфб фщн пущн иб уфзсйопхн фпн Б.

Фупчбфжпрпхлп уфпн рсщфп клйней хрес фпх К. Рйуфехпхн де пфй уфпн рсщфп гхсп з дйбцпсб мефбох фщн дхп рсщфщн иб ейнбй псйбкз. Брп фзн рлехсб фпх Б. Фупчбфжпрпхлпх екфймпхн пфй п бнбрлзсщн фпн рсщихрпхсгп ечей кблхшей фз дйбцпсб рпх ейче брп фпн Гес.

Бсуенз, ухгкенфсщней здз фпхлбчйуфпн 50 впхлехфет кбй иб ресбуей уфп дехфесп гхсп. Екей де, рйуфехпнфбт пфй ухурейсщнпхн плпхт фпхт бнфйрблпхт фпх К. Узмйфз, иещспхн пфй п бнбрлзсщн ещт чиет фпн рсщихрпхсгп иб лбвей кбй ерйузмщт фпн фйфлп.

Фйт шзцпхт фпхлбчйуфпн 40 впхлехфщн иещсей рщт ейче дедпменет ещт чиет гйб фпн рсщфп гхсп п Б. Бхфп хрпуфзсйжбн рспукейменпй уе бхфпн впхлехфет рспеопцлщнфбт фз дехфесз иеуз уфпн рсщфп гхсп кбй фзн рсщихрпхсгйб бмеущт мефб.

Рйп ухгкечхменб ейнбй фб рсбгмбфб уфзн рлехсб фпх Г. П йдйпт ден ечей екдзлщуей рпхиенб рспгнщуфйкб, пй де рспукейменпй уе бхфпн мйлпхн гйб бсйимп шзцщн рпх мрпсей нб рспуеггйуей кбй фйт 20, ерйузмбйнпнфбт пмщт рбнфб фп гегпнпт фзт йдбнйкзт лхузт гйб фп мефбвбфйкп рсщихрпхсгп, лхуз гйб фзн прпйб иб бгщнйуфпхн ещт фзн фелехфбйб уфйгмз.

Пмщт, з рсбгмбфйкпфзфб ден ейнбй бксйвщт ефуй. Рспцбнеуфбфб фб ерйфелейб фщн хрпшзцйщн емцбнйжпхн ейкпнет рпх ден бнфбрпксйнпнфбй брплхфщт уфзн рсбгмбфйкпфзфб гйб лпгпхт укпрймпфзфщн кбй енфхрщуещн. З дйбуфбхсщменз кбфбгсбцз, ерй фпхлбчйуфпн дхп мзнет, рспущрщн кбй кбфбуфбуещн, бречей брп фпх нб ухмцщней ме фйт ехпйщнет рспвлешейт фщн ерйфелейщн.

П Узмйфзт Плб дейчнпхн пфй п К. Узмйфзт, еуфщ кбй кбфб фй, иб рспзгзией фщн бнфйрблщн фпх уфпн рсщфп гхсп. З кбфбгсбцз дейчней пфй ухгкенфсщней фйт шзцпхт 50 з 60 впхлехфщн уфпн рсщфп гхсп.

Гйб фп дехфесп, прщт рспузмейщубме, ден мрпспхн нб гйнпхн буцблейт рспвлешейт. Енб уенбсйп мблйуфб рпх иелей плпхт фпхт бнфйрблпхт фпх нб ухнбурйжпнфбй уе вбспт фпх уфп дехфесп гхсп, дейчней нб фпх бцбйсей рйибнпфзфет еклпгзт, енщ уе кбие бллз ресйрфщуз мрпсей нб рблешей гйб фзн рсщихрпхсгйб.

Мефбох фщн вбуйкщн хрпуфзсйкфщн фпх ек фщн гнщуфпфесщн ейнбй пй И. Рбгкблпт кбй Вбущ Рбрбндсепх, енщ уфп уфенп рхсзнб фпх иб рсерей ерйузт нб рспуфеипхн пй Г.

Рбучблйдзт, Уф. Упхмбкзт, И. Кпфущнзт, Г. Дсхт кбй Цс. Бкпмз елрйжей уфз ухммбчйб уфп дехфесп гхсп фпх К. Лблйщфз кбй фщн ерзсебжпменщн брп бхфпн. П Бсуензт П Гес. Бсуензт, уе ресйрфщуз рпх иб ресбуей уфп дехфесп гхсп, прщт елеге енб ек фщн йуфпсйкщн уфелечщн фпх РБУПК, ечей упвбспфбфет рйибнпфзфет нб еклегей.

Мбжй ме фпн Б. Фупчбфжпрпхлпх дйекдйкпхн енб ухнплп ресйрпх впхлехфщн. Ейнбй убцет лпйрпн пфй прпйпт рбсей еуфщ кбй мйб ресйуупфесз иб ресбуей уфп дехфесп гхсп, иб всйукефбй кпнфб уфпн К.

Узмйфз, чщсйт нб брпклейефбй кбй з екрлзоз фзт рсщфйбт гйб кбиенб ек фщн дхп. Ме фпн Гес. Бсуенз ечпхн ухнфбчией емцбнщт п дехфеспт бнфйрспедспт фзт Впхлзт Р. Збкплйкпт кбй п гсбммбфебт фзт Кпйнпвпхлехфйкзт Пмбдбт Д.

Мрезт, енщ кбй п рсщфпт бнфйрспедспт фзт Впхлзт Р. Ксзфйкпт иещсейфбй уйгпхсп пфй иб фпн уфзсйоей, фпхлбчйуфпн уфп дехфесп гхсп. Бкпмз уйгпхсз рсерей нб иещсей фзн шзцп фщн М. Мрефенйщфз, Н.

Кпхсз, Д. Рйресгйб, Нпсбт Кбфуелз кбй Чс. Кпккйнпвбуйлз, елрйжпнфбт рбнфб пфй бн ресбуей уфп дехфесп гхсп иб хресшзцйуией брп фзн рлейпнпфзфб фщн “кпммбфйкщн” фпх Б. П Фупчбфжпрпхлпт П бнбрлзсщн фпн рсщихрпхсгп Б. Фупчбфжпрпхлпт, ме дедпменз фз уфзсйоз фщн Г.

Дбукблбкз, К. Кпхлпхсз, фпх мелпхт фпх рспедсейпх фзт Кпйнпвпхлехфйкзт Пмбдбт Л. Лщфйдз, фпх Ц. Бсвбнйфз кбй рпллщн бкпмз ек фщн “кпммбфйкщн” з кбй “рспедсйкщн” легпменщн впхлехфщн, рспувлерей, прщт елегбн чиеуйнет рлзспцпсйет, уфз ухммбчйб фпх Б.

Лйвбнз кбй фщн пущн рйибнщт ерзсебжей, кбищт кбй уе мегблп меспт фщн мелщн фпх хрпхсгйкпх ухмвпхлйпх.

П Кбклбмбнзт Кбнейт ек фщн ухнхрпшзцйщн фпх Бр. Кбклбмбнз ден екфймб пфй п рспедспт фзт Впхлзт мрпсей нб ухгкенфсщуей ресйуупфесет брп 15 шзцпхт впхлехфщн. П бсйимпт бхфпт есчефбй уе ехиейб ухмцщнйб ме фйт екфймзуейт егкхсщн “чбсфпгсбцщн” фпх РБУПК, рпх мефбох фщн уйгпхсщн хрпуфзсйкфщн фзт хрпшзцйпфзфбт фпх ухгкбфблегпхн фпн фсйфп бнфйрспедсп фзт Впхлзт Р.

Угпхсйдз, кбищт кбй фпхт Б. Дзмзфсбкпрпхлп, Г. Дйбмбнфйдз, Ц. Йщбннйдз, Б. Нфенфйдбкз кбй Г. П Чбсблбмрпрпхлпт П Г. Чбсблбмрпрпхлпт, прщт рспузмейщубме хрпуфзсйкфзт фзт лхузт фпх “мефбвбфйкпх” рсщихрпхсгпх, уфзсйжей фзн хрпшзцйпфзфб фпх уфпхт легпменпхт кенфспгенейт, прщт пй Ел.

Весхвбкзт, Б. Дспупгйбннзт, Г. Рбрбурхспх, Р. Ксзфйкпт кбй Д. Кпнфпт шблмпт бллзлпхйб, лпйрпн. Бмеущт мефб фзн бнбкпйнщуз фзт ерйуфплзт фпх уфзн Бизнб, з ейдзуз ейче еггсбцей уфб “фелефеоф” фб ейдзуепгсбцйкб кейменб, рпх дйбиефпхн пй ресйуупфеспй ехсщрб йкпй фзлепрфйкпй уфбимпй.

З рбсбйфзуз, ме бнбцпсб уфзн рспущрйкпфзфб кбй фзн буиенейб фпх Еллзнб рсщихрпхсгпх, ресйлбмвбнпфбн уфб фзлепрфйкб кбй сбдйпцщнйкб ейдзуепгсбцйкб делфйб, рпх мефбдпизкбн мефб фйт 10 фп всбдх фзт Дехфесбт, бллб кбй уфйт чиеуйнет ецзмесйдет.

Чбсбкфзсйуфйкз з дзлщуз фпх рспедспх фпх Ехсщрб йкпх Кпйнпвпхлйпх Клбпхт Чент уфзн Плпмелейб фпх Уфсбувпхсгпх, рпх брзхихне мзнхмб бнбгнщсйузт кбй уевбумпх уфйт рспурбиейет фпх Еллзнб рсщихрпхсгпх гйб фзн енйучхуз фзт ехсщрб йкзт йдебт. П Гесмбнпт рспедспт фпх ехсщрб йкпх Кпйнпвпхлйпх бнбцесизке уфз мегблз рспуцпсб фпх Бндсеб Рбрбндсепх уфзн йуфпсйб фзт Еллбдбт кбй фзт Енщмензт Ехсщрзт.

Уфз дйбскейб фзт рсщихрпхсгйбт фпх Бндсеб Рбрбндсепх з Еллбдб дйбдсбмбфйуе енб жщфйкп сплп уфзн Ехсщрз. Бллб кбй з Ехсщрз ехбйуизфпрпйзуе фйт ехихнет фзт бренбнфй уфйт меупгейбкет чщсет”.

Бнбцесизке, ерйузт, уфйт дхп еллзнйкет рспедсйет уфзн Енщменз Ехсщрз, фпх кбй Фп з Еллбдб рсщфпуфбфзуе уфйт пйкпнпмйкет дйбвпхлехуейт. Фп з еллзнйкз рспедсйб ейче бнблбвей фйт дйбрсбгмбфехуейт рпх ецесбн уфзн Ехсщрз ме ерйфхчйб фз Упхздйб, фз Цйнлбндйб кбй фзн Бхуфсйб”.

Зфбн п Бндсебт Рбрбндсепх, рпх дйбмпсцщуе фзн ехсщрб йкз рпсейб фзт Еллбдбт, фпнйуе п рспедспт фпх Ехсщрб йкпх Кпйнпвпхлйпх. Плпт п велгйкпт Фхрпт бнбцесефбй уфзн брпчщсзуз фпх Еллзнб рсщихрпхсгпх брп фзн еллзнйкз рплйфйкз укзнз. Ресйуупфесп екфефбменз ейдзуепгсбцйб дзмпуйехефбй уфз гбллпцщнз “Ле Упхбс” ме фйфлп: Кбй хрпфйфлпхт: Фп кхнзгй фзт дйбдпчзт бсчйуе”.

Пй ецзмесйдет лпгщ чспнйкпх псйпх ресйпсйуфзкбн брлб уфзн ейдзуз фзт рбсбйфзузт. Йдйбйфесз бнбцпсб, рбнфщт, гйнефбй уфпхт дхп вбуйкпхт хрпшзцйпхт гйб фзн рсщихрпхсгйб, фпхт Г. Бсуенз кбй К. З мегблз ецзмесйдб фпх Весплйнпх “Фбгкеуфубйфпхгк” егсбше фз Дехфесб, рсйн бкпмз гйней гнщуфз з хрпвплз рбсбйфзузт фпх Бндсеб Рбрбндсепх, пфй “фйт ресйуупфесет рйибнпфзфет нб еклегей рсщихрпхсгпт ечей п к.

Узмйфзт, кбищт уфзн Бизнб рйуфехпхн пфй ейнбй п мпнпт рпх мрпсей нб фб вблей уе ерйкейменет еклпгет ме фз Неб Дзмпксбфйб”. Фп ейдзуепгсбцйкп фзлепрфйкп кбнблй Н-Ф. Рбнфщт, гегпнпт ейнбй пфй уфз Гесмбнйб, щт рйп ерйихмзфпт дйбдпчпт фпх Бндсеб Рбрбндсепх, ксйнефбй брп рплйфйкпхт плщн фщн кпммбфщн п к.

Бхфп пчй мпнп гйбфй гнщсйжей фз Гесмбнйб, бллб кбй гйбфй иещсейфбй гнщуфзт фзт ехсщрб йкзт рсбгмбфйкпфзфбт, ениесмпт ехсщрб йуфзт. З ейдзуз ецибуе бсгб уфйт йфблйкет ецзмесйдет, ме брпфелеумб нб ейнбй кбибсб ейдзуепгсбцйкб дзмпуйехмбфб кбй ме елбчйуфет екфймзуейт.

Ухгкексйменб, з рсщфз уе кхклпцпсйб ецзмесйдб фзт Йфблйбт “Кпсйесе нфелб Уесб” ме фйфлп “П Рбрбндсепх бнбгкбуменпт нб егкбфблейшей” кбй хрпфйфлп “З Дзмзфсб еобгсйщменз ме фпхт упуйблйуфет”, гсбцей пфй з рбсбйфзуз ейнбй ибссблеб рсбоз. З ецзмесйдб, уфзн прпйб рспуцбфб з к.

Лйбнз едщуе ухненфехоз, узмейщней бкпмз: З “Серпхмрлйкб” ме фйфлп “П Рбрбндсепх рбсбйфейфбй, з Бизнб чщсйт згефз” кбй хрпфйфлп “бвевбйз з дйбдпчз, бнпйчфпт рплемпт уфп РБУПК”, узмейщней пфй мечсй фзн фелехфбйб уфйгмз зфбн бмцйвплз з рбсбйфзуз фпх.

Рбсб фйт рспурбиейет фщн рйуфщн фпх ухнесгбфщн кбй хрпхсгщн нб фпн ксбфзупхн уфзн рсщихрпхсгйб, пй рйеуейт гйб рбсбйфзуз егйнбн йдйбйфесб енфпнет, пчй мпнп брп фп РБУПК, бллб кбй брп фзн кпйнз гнщмз. З “Пхнйфб” гсбцей пфй з ухгкспхуз гйб фз дйбдпчз иб ейнбй мефбох Бсуенз кбй Узмйфз.

Ефуй, ден брпклейефбй нб сйчипхн уфз мбчз кбй п Кбклбмбнзт ме фпн Фупчбфжпрпхлп. П гзсбйпт Рбрбндсепх рбсбдпизке вбжпнфбт уе мрелбдет фзн бгбрзменз фпх Дзмзфсб, з прпйб, бн нйкзуей п Узмйфзт, иб всеией рплйфйкб мпнз фзт.

Фзн ейдзуз фзт рбсбйфзузт дзмпуйехубн ерйузт з “Чпхсйеф”, з “Мйлйеф” кбй з “Фжпхмчпхсйеф”. Чспнп кбй дйбиеуз ден ечей кбй з рплйфйкз згеуйб, рпх ечей мрспуфб фзт бхфет фйт месет фп кбхфп рспвлзмб фпх учзмбфйумпх небт кхвеснзузт. Брп узмесб ендечпменщт иб хрбсопхн бцйесщмбфб кбй екфенз дзмпуйехмбфб уфпн Фхрп мйбт чщсбт прпх пмплпгпхменщт ейнбй гнщуфп пнпмб бхфп фпх Рбрбндсепх.

Чбсбкфзсйумпй прщт “ечиспт фзт Фпхскйбт” кбй учплйб фпх фхрпх “рбнфб п Рбрбндсепх екмефбллехефбй гйб еущфесйкз кбфбнблщуз фз дзиен брейлз фзт Фпхскйбт” ейнбй ухнзийуменп цбйнпменп. Гйб фпхт хрпшзцйпхт уфз иеуз фпх непх рсщихрпхсгпх мбллпн ден хрбсчпхн уфпйчейб.

Фпхлбчйуфпн мефбох фщн рплйфйкщн. Ейнбй, леей, п фелехфбйпт фщн чбсйумбфйкщн згефщн уфз мефбрплемйкз Ехсщрз. Лйгпй рплйфйкпй бгбрзизкбн кбй мйузизкбн фпуп енфпнб пуп п к. Кбнейт брп фпхт ерйгпнпхт рпх дйнпхн фщсб фз мбчз гйб фз дйбдпчз, гсбцей з “Гкбснфйбн”, ден ечей фзн рспущрйкпфзфб кбй фп фбленфп бхфпх фпх мбеуфспх фзт рплйфйкзт фбкфйкзт.

З Кесйн Чппхр уфпхт “Цб йнбнуйбл Фбймт” гсбцей пфй з брпчщсзуз фпх к. Рбрбндсепх иб узмбней фзн бсчз кбфбклхумйбйщн бллбгщн уфзн еллзнйкз рплйфйкз жщз.

Плет пй мегблет всефбнйкет ецзмесйдет ухмцщнпхн пфй фп рспвбдйумб уфз мбчз фзт дйбдпчзт ечпхн пй к. Узмйфзт кбй Бсуензт. Пй “Цб йнбнуйбл Фбймт” гсбцпхн пфй п к. Рбрбндсепх нб рбсбйфзией, бллб кбй дйпфй ечей дщуей мбчз гйб фпн екухгчспнйумп фпх кпммбфпт.

Щт рсщихрпхсгпт, леей з ецзмесйдб, п к. Узмйфзт иб рспурбизуей нб цесей фзн Еллбдб рйп кпнфб уфпхт Ехсщрбйпхт ефбйспхт фзт. Пй “Фбймт” гсбцпхн пфй п к. Бсуензт иещсейфбй брп фпхт рйуфпхт уфпн к. Рбрбндсепх кбй иб ухнечйуей кбфб фпн йдйп фспрп, енщ п к.

Узмйфзт ечей жзфзуей ехсхфбфет бллбгет меуб уфп кпммб рсйн брп фйт ерпменет еклпгет. З “Нфейлй Фелегксбц” узмейщней пфй фпуп п к. Бсуензт пуп кбй п к. Узмйфзт иб зиелбн фзн ехлпгйб фпх к. Рбрбндсепх – бллб гйб нб рбспхн фзн ехлпгйб бхфз иб рсерей йущт, щт бнфбллбгмб, нб дщупхн фзн еггхзуз пфй з кхсйб Рбрбндсепх иб рбсей впхлехфйкз едсб.

Фхрпт, фзлепсбуз кбй сбдйпцщнп рспевблбн ме оечщсйуфз емцбуз фзн рбсбйфзуз фпх Еллзнб рсщихрпхсгпх, дйнпнфбт бскефб уфпйчейб гйб фз жщз фпх кбй фзн рплйфйкз фпх дсбуз.

Ек меспхт фзт бхуфсблйбнзт кхвеснзузт екбне дзлщуейт п еллзнйкзт кбфбгщгзт хрпхсгпт Мефбнбуфехузт, геспхуйбуфзт Нйкпт Мрплкбт, п прпйпт кблеуе фп лбп фзт Бхуфсблйбт нб екцсбуей фзн екфймзуз фпх гйб фз мегблз рспущрйкпфзфб фзт еллзнйкзт рплйфйкзт укзнзт.

П Бндсебт Рбрбндсепх, фпнйуе, “иб кбфбгсбцей уфзн Йуфпсйб щт п рбфесбт фзт дзмпксбфйбт уфз мефбрплемйкз Еллбдб”. Фзн йуфпсйкз фпх брпцбуз плпй чбйсефйжпхн ме уевбумп. З ецзмесйдб “Мпнф” бнбцесефбй уе фсйуфзлп бсисп фзт уфзн рбсбйфзуз фпх Б.

Рбрбндсепх кбй уфйт дйесгбуйет гйб фзн бнбдейоз рсщихрпхсгпх. Пй дхп бллпй хрпшзцйпй, пй Брпуфплпт Кбклбмбнзт кбй Гйбннзт Чбсблбмрпрпхлпт, рспесчпнфбй брп фп чщсп фпх Кенфспх”. З ецзмесйдб “Лймресбуйпн” уе бсисп фзт ме фпн фйфлп “П Б. Рбрбндсепх егкбфблейрей фзн еопхуйб”, бнбцесефбй уфзн рбсбйфзуз фпх чбсбкфзсйжпнфбт фпн щт “фп чбсйумбфйкп згефз фзт еллзнйкзт Бсйуфесбт”.

З ецзмесйдб “Цйгкбсп” дзмпуйехей рсбкфпсейбкп фзлегсбцзмб ме фзн ейдзуз фзт рбсбйфзузт фпх Рсщихрпхсгпх кбй фзн бнбменпменз ухнедсйбуз дйбдпчзт.

П екрспущрпт фпх хрпхсгейпх Еощфесйкщн Збн Спхмелбс, брбнфщнфбт уе есщфзуз фзт “Е” гйб фзн бнфйдсбуз фпх учефйкб ме фзн рбсбйфзуз фпх Рсщихрпхсгпх, дзлщуе: Бллб ме фзн ехкбйсйб бхфз, ерйихмщ нб екцсбущ фйт ехчет плщн мбт уфз Гбллйб гйб фзн рлзсз брпкбфбуфбуз фзт хгейбт фпх к.

Еймбуфе ререйуменпй пфй пй учеуейт цйлйбт кбй ухнесгбуйбт рпх бнерфхое п к. Рбрбндсепх ме рпллет гбллйкет кхвеснзуейт иб вспхн ерпйкпдпмзфйкет рспекфбуейт”. Уе есщфзуз гйб фп рспущрп рпх иб ерйихмпхуе нб дей з кхрсйбкз рлехсб уфзн рсщихрпхсгйб фзт Еллбдбт, п к. Кбупхлйдзт брбнфзуе: Рбрбндсепх кбй з брпчщсзуз фпх ерзсебубн з иб ерзсебупхн фйт еоелйоейт уфп Кхрсйбкп, брбнфзуе бснзфйкб.

Рспуиеуе пмщт пфй з рейсб фпх зфбн йдйбйфесб чсзуймз кбй еоецсбуе фзн елрйдб пфй иб ухнечйуей нб рспуцесей фйт ухмвпхлет фпх. П рсеувзт фпх Йсбн, Кбуем Мпчемр Блй, бнбцесизке уфзн ресуйнз еллзнпйсбнйкз рсщфпвпхлйб гйб фзн ейсзнехуз уфз Впунйб кбй фпнйуе: П рсеувзт фпх Рбкйуфбн, Сбуйнф Бчменф, дзлщуе: П ерйфефсбмменпт фзт рсеувейбт фзт Йндйбт К.

Вбупхнфевб чбсбкфзсйуе фпн Бндсеб Рбрбндсепх “мегблп цйлп фзт Йндйбт”. П Еллзнбт рсщихрпхсгпт, бнбцесей фп “Фбнгйпхгк”, ейнбй енбт бгбрзфпт кбй чбсйумбфйкпт згефзт рпх рбнфпфе мефспхуе фп уцхгмп фпх лбпх, гнщсйже фб рспвлзмбфб фпх, ейче кхспт кбй кбипдзгпхуе ме брпцбуйуфйкпфзфб енб брп фб мегблхфесб кпммбфб фзт Еллбдбт.

Фп “Фбнгйпхгк” бнбцесей бкпмз пфй кбй мефбох фщн уфелечщн фпх РБУПК екцсбжпнфбй цпвпй пфй з мефбрбрбндсе йкз ерпчз иб мрпсей нб ейнбй ихеллщдзт кбй буфбизт бн ден гйнпхн егкбйсщт пй брбсбйфзфет енесгейет. Фб егкбйнйб фпх еллзнйкпх гсбцейпх уфб Укпрйб гйпсфбуфзкбн ме мйксз фелефз.

Рспзгзизке ербсуз фзт гблбнплехкзт кбй бнбсфзуз фпх еллзнйкпх ихсепх уфзн рспупшз фпх кфйсйпх, прпх уфегбжпфбн фп генйкп еллзнйкп рспоенейп. Мйб бллз екксемпфзфб ейнбй пфй ден ечей псйуфей ерйкецблзт фпх гсбцейпх ухндеузт фщн Укпрйщн, иеуз гйб фзн прпйб ухнечйжпнфбй пй “кпнфсет” уфп укпрйбнп хрпхсгейп Еощфесйкщн кбй з брпуфплз иб дйехихнефбй рспущсйнб брп фпн рсщфп ухмвпхлп фзт к.

Упкпцукй, п прпйпт всйукефбй здз уфзн Бизнб. Фб укпрйбнб меуб ензмесщузт чиет кбй рспчиет мефедйдбн фзн ейдзуз фзт рбсбйфзузт фпх Еллзнб рсщихрпхсгпх Бндсеб Рбрбндсепх гйб фзн прпйб пмщт ден хрзсое кбмйб ерйузмз з бнерйузмз бнфйдсбуз.

Бллщуфе фп ендйбцеспн уфб Укпрйб ерйкенфсщнефбй уфпн кхвеснзфйкп бнбучзмбфйумп рпх бнбменпфбн нб бнбкпйнщией мефб фз чиеуйнз ухнедсйбуз фпх хрпхсгйкпх ухмвпхлйпх кбй, прщт рйуфехефбй, иб ейнбй мегблзт екфбузт, иб оекбибсйуей фйт учеуейт фщн дхп мегблщн кпммбфщн фпх кхвеснзфйкпх ухнбурйумпх – фщн Упуйблдзмпксбфщн кбй Цйлелехиесщн.

Чиет екрспущрпт фзт Упуйблдзмпксбфйкзт Енщузт дзлщуе пфй фп кпммб фпх иб еоефбуей фз мечсй фщсб рпсейб фзт кхвеснзузт кбй иб рбсей учефйкет брпцбуейт мечсй фп фелпт фпх мзнб, енщ фп Цйлелехиесп Кпммб, рбсб фйт поейет ерйиеуейт уфелечщн фщн Упуйблдзмпксбфщн, бкпмб кбй фпх рсщихрпхсгпх Мрсбнкп Фуесвенкпцукй, еоецсбуе фзн хрпуфзсйоз уфп рспущрп фпх.

П Ксембуфйнпт ейдпрпйзуе фпн Лйвбнз, рпх мбжй ме фпн Чхфзсз ухнефбобн фп кейменп. Брпцбуйуменпт кбй дйбхгзт п Бндсебт Рбрбндсепх. Ейче, пмщт, кбй енб мейдйбмб ме енфпнб фб узмбдйб фзт рйксбт, дйзгпхнфбй пупй рбсбвсеизкбн уфз упхйфб фпх 6пх пспцпх фпх “Щнбуейпх”, екей гхсщ уфйт 8 фп всбдх фзт Дехфесбт.

П Бндсебт Рбрбндсепх цпспхуе бурсп мрпхцбн кбй рбнфелпнй цпсмбт чейспхсгейпх. Кбипфбн уе мйб кбсеклб кбй пфбн жзфзуе фп кейменп фп ецесбн кбй фпх евблбн мрспуфб фпх енб мйксп фсбрежбкй. Екейнпт цпсеуе фб гхблйб фпх кбй хрегсбше уфбиесб. Бмеущт мефб екбне мйб кйнзуз ме фп деой фпх чесй кбй жзфзуе бллп кейменп.

Хрегсбше кбй уе бхфп фп дехфесп, рпх фпх едщубн пй ухнесгбфет фпх. Фп рсщфп кейменп рефбчфзке. Бхфп рпх дпизке уфз дзмпуйпфзфб зфбн фп дехфесп.

П Бндсебт Рбрбндсепх ейче дйбрйуфщуей пфй фзн рсщфз хрпгсбцз фзн евбле кбфщ брп фп дбчфхлпгсбцзменп пнпмб фпх уфп фелпт фпх кейменпх.

Уфп кенп дзлбдз рпх дзмйпхсгейфбй брп фп фелпт фпх кейменпх кбй мечсй фпх узмейпх прпх ечей дбчфхлпгсбцзией фп пнпмб. Еклбшбн ме лхгмпхт Бмеущт мефб вгзкбн плпй еощ брп фп дщмбфйп фпх.

Кбй бсчйубн пй ресйуупфеспй нб клбйне ме лхгмпхт. П Бндсебт Рбрбндсепх, кбийуменпт уфзн кбсеклб фпх, едейчне фп йдйп зсемпт, чщсйт пмщт нб ечей цхгей брп фб чейлйб фпх фп рйксп мейдйбмб. Пй гйбфспй фпх Рсщихрпхсгпх ейчбн рсщфпй кбфблбвей брп фп рсщй пфй з рспчиеуйнз месб иб зфбн узмбдйбкз.

П Бндсебт Рбрбндсепх едейчне бллпйщфйкпт брп фйт бллет месет. Хрзсче кбфй уфб мбфйб фпх рпх пй гйбфспй ден мрпспхубн нб еозгзупхн. Едейчне пфй зфбн ефпймпт гйб кбфй урпхдбйп. Рсщфпт фпн ейде екей гхсщ уфйт 8. Фпн сщфзуе рщт рбей, бн ечей кбрпйп рспвлзмб кбй бн иелей кбфй.

П Рбрбндсепх ейре брлб “еймбй кблб”. Бмеущт мефб, чщсйт нб хрбсчей цбйнпменйкб лпгпт, жзфзуе брп фп гйбфсп фпх нб фпх рей бн хрбсчей мегблз бнфйдсбуз уфп чщсп фзт кхвеснзузт кбй фпх РБУПК, лпгщ фзт мегблзт брпхуйбт фпх брп фзн рплйфйкз укзнз.

Нбй рспедсе хрбсчей, фпх брбнфзуе п Ксембуфйнпт кбй мблйуфб брп рпллпхт. П Бндсебт Рбрбндсепх ден ейре фйрпфе бллп кбй п кбизгзфзт ецхге.

П Уфбизт Злйпдспмйфзт фп ейре бмеущт уфпн хрпхсгп Хгейбт. Екейнпт бневзке бмеущт уфпн 6п пспцп, обнбмйлзуе уфпн Рсщихрпхсгп кбй ерйвевбйщуе фп гегпнпт пфй зиеле нб дей фпн Бнфщнз Лйвбнз кбй фпн кблеуе бмеущт.

З ухжхгпт фпх Бндсеб Рбрбндсепх кпймпфбн бкпмз дйрлб, уфз дйкз фзт упхйфб. Фпхт едщуе Ден оеспхме фй ейрбн. Рзсбн пмщт енфплз нб ухнфбопхн фзн ерйуфплз кбй фпхт едщуе мблйуфб кбй кбрпйет кбфехихнфзсйет гсбммет.

З Дзмзфсб мрзке уфп дщмбфйп лйгп рсйн фп фелпт бхфзт фзт ухнбнфзузт. Пй дхп хрпхсгпй ецхгбн брп фп “Щнбуейп” кбй п Рсщихрпхсгпт емейне мпнпт фпх. Екей рспт фп меузмесй фпн ерйукецизке рблй п Дзмзфсзт Ксембуфйнпт.

Фпн обнбсщфзуе рщт ейнбй кбй екейнпт, вхийуменпт уфп дйкп фпх кпумп, фпх брбнфзуе “укерфпмбй Дзмзфсз рпллб”. Нщсйт фп брпгехмб, п Дзмзфсзт Ксембуфйнпт кблеуе кбй рзгбн уфп “Щнбуейп” пй кбизгзфет Гс. Уфецбнзт кбй Ч. Рзгбн бкпмз пй хрпхсгпй Б. Фупчбфжпрпхлпт, Фзл.

Чхфзсзт, К. Лблйщфзт кбй Бнф. Рбнбгйщфбкпрпхлп, уфйт 7. Мечсй фйт 8. Фп бойщмб фпх рспедспх, фпх елегбн, ейнбй рплх упвбсп кбй йучхсп. П Рбрбндсепх, мечсй екейнз фзн щсб фпхт бкпхге чщсйт нб мйлб.

Уе кбрпйб пмщт уфйгмз брбнфзуе гйб фп бойщмб фпх рспедспх фпх Кйнзмбфпт рпх фпх мйлпхубн: Егщ пмщт ден оесщ бн фп ерйфсешей з кбфбуфбуз фзт хгейбт мпх гйб нб фпн букзущ”. Бмеущт мефб жзфзуе нб фпх цеспхн фп кейменп гйб хрпгсбцз. Зфбн мйб мегблз рплйфйкз рсбоз бхфз з енесгейб, екфймпхубн чиет ухнесгбфет фпх.

Ереуфсеше фзн енфплз уфб псгбнб фзт лбйкзт кхсйбсчйбт. П Бндсебт Рбнбндсепх брпчщсзуе щт Бндсебт Рбрбндсепх. Брп фзн рсщфз месб фзт нпузлейбт фпх ден елейшбн пй прбдпй фпх Бндсеб Рбрбндсепх брп фзн ейупдп фпх “Щнбуейпх”. Фзн щсб пмщт фзт мегблзт хрпгсбцзт кбненбт ден всйукпфбн екей Геспхлбнпт: П гзсбйпт буиензт фпх екфпх пспцпх ден ейнбй рйб рсщихрпхсгпт, бсб, рспт фй фб цщфб; Бхфз ейнбй з ухжзфзуз мбт гйб фп фелпт фщн мегблщн.

Фп вйплпгйкп з фп рплйфйкп. Ме енбн брп фпхт кблхфеспхт Еллзнет гйбфспхт, рпх фхчбйней нб всйукефбй фщсб уфп “Щнбуейп”, ечпнфбт дйбрсешей кбй уфп еощфесйкп. Фпн Уфецбнп Геспхлбнп. Рщт бйуибнефбй, бсбге п Б.

Ейнбй фпуз з ерйихмйб фпх нб жзуей! Ейнбй фпуп дхнбфз з иелзуз фпх, рпх пфбн ухнесчефбй брп кбрпйпн лзибсгп, фп мпнп, рпх фпн ендйбцесей ейнбй з жщз Мбибфе рщт реибне п Мйфесбн; Нбй, дйбвбуб уфйт ецзмесйдет. Ден мрпсщ нб оесщ брп рсщфп чесй Ерелеое, лпйрпн, п йдйпт фп чспнп фпх фелпхт фпх. Ден зиеле нб жзуей бллп кбй нб кбфбссеей.

Ден ейче нпзмб. Уфбмбфзуе, лпйрпн, фб цбсмбкб. Кбй реибне меуб уе фсейт месет. Фй лефе еуейу; П к. Геспхлбнпт ечей бучплзией кбй ме иембфб ехбйуизфб, прщт фзт ехибнбуйбт. П Мйфесбн хрецесе. Кбй ден ейче кбй рйибнпфзфет иесбрейбт.

Пфбн енбт буиензт ейнбй уе рплх бучзмз кбфбуфбууз кбй ден иелей нб ухнечйуей, мрпсей нб мбт фп рей. Кбй пй гйбфспй иб фпн бцзупхн зухчп. Пфбн пмщт иелей нб жзуей. Ден рпнбей.

Кбй рспурбией кй бхфпт мпнпт фпх нб ухнечйуей, фпфе плб ейнбй дйбцпсефйкб. Рйуфехефе пфй п Б. Рбрбндсепх иб рбей кблб уфзн хгейб фпх, брп дщ кбй ресб; Нбй, фп рйуфехщ.

Убт ихмйжщ пфй мпнпн п Гйбкпхмр, пфбн фпн ерйукецфзке уфзн бсчз фзт нпузлейбт фпх, уфп “Щнбуейп”, пфбн фб рсбгмбфб зфбн ксйуймб, реибйне, дзлбдз п Рбрбндсепх, фпфе ейче рей кбй зфбн п мпнпт, пфй з кбфбуфбуз ейнбй бнбуфсешймз. Кбй мрпсей нб рбей кблб. Ден зфбн п мпнпт Ен рбуз ресйрфщуей, фщсб рпх плб рзгбн кблб кй ербше нб ейнбй кбй рсщихрпхсгпт кблб гйб фпн йдйпн, кблб кбй гйб фз чщсб йущт зсемзупхн плб – бйуйпдпопхме емейт.

Кй бхфпй кблб кй емейт кблхфесб. Ечщ лйгп фзн шхчплпгйб кбмйкбжй. Ечщ ресбуей дйб рхспт кбй уйдзспх. Еймбй фпуп брпцбуйуменз уфз жщз мпх кбй ечщ ресбуей фпуб рпллб рпх ден ме нпйбжей фйрпфб. Фп Иеп цпвбмбй мпнп, фйрпфе бллп.

Кбй укецфейфе пфй плб бхфб мпнз мпх фб реснщ, п Рбрбндсепх ден мрпсей нб узкщуей бхфп фп вбспт. Нбй, бллб ерейдз ечефе кбй лйгп фзн шхчплпгйб фпх уфбс, ден иб убт лейшпхн плб бхфб; Пчй, ден ечщ фзн шхчплпгйб фпх уфбс, гйбфй ден еймбй.

Ден ечщ бхфп рпх леме венфефйумп. Рспурбизуб пуп мрпсщ нб кбнщ лйгпфесет ухненфехоейт, ечщ кбней елбчйуфет дзлщуейт. Нбй, мб пхфщт з бллщт фз глхкйб дзмпуйпфзфб фзн ейчбфе.

Глхкйб ден зфбн рпфе гйб менб з дзмпуйпфзфб, кбкйб зфбн. Кбй оесефе пфй мпх цесизкбн бйучсб кбй чхдбйб. Рпллет цпсет бскей фп пфй бучплпхнфбй фпуп енфпнб мбжй мбт.

Ден зфбн кбй фпуп ехчбсйуфп. Нб убт рщ кбфй; Фп рйп дхукплп рсбгмб зфбн фп фй рспурбизуб кбй нпмйжщ кбфпсищуб нб мз ме блщуей бхфз з чхдбйпфзфб кбй нб мз мпх бллпйщуей фп чбсбкфзсб. Нпмйжщ пфй мрпсщ нб жзущ кбй ме фб рпллб кбй ме фб лйгб. Мрпсщ нб фбойдешщ, мрпсщ нб рбщ нб кпймзищ уе мйб рбсблйб ме мйб рефсб гйб мбойлбсй, цпсбщ бкпмб фп мрлпхфжйн мпх, фщсб рпх убт мйлбщ еймбй ме фз цпсмб фзт нпупкпмбт, мйб гблбжйб цпсмб, пфбн еймбй уфп урйфй рленщ кбй фб рйбфб рпх фсщщ.

Кбнефе кбй фйт дпхлейет фзт Цйлйррйнежбу; Кбнщ кбй дпхлейет Цйлйррйнежбт Нбй, фйт кбнщ кбй ден ме нпйбжей. Ден иещсщ дзлбдз нфспрз фз дпхлейб. Брп фпн рбфесб мпх ден ечщ рбсей декбсб, бцпфпх рбфзуб фб 17 мпх чспнйб. Рспт Иепх пмщт. Фп нб фб чбуефе обцнйкб плб, ден нпмйжщ пфй иб фп бнфймефщрйуефе фпуп бнефб!

Ден нпмйжщ пфй ечщ нб чбущ рпллб. Ейнбй фпуп дейлпй кбй мйкспх мегеипхт пупй ме рплемпхн. Фй нб мпх кбнпхн; Нб ме кбшпхн уфзн рхсб; Бт ме кбшпхн. Нб рбщ цхлбкз; Бт рбщ. Ден фспмпксбфпхмбй брп плб бхфб. Нб дщуей п Иепт нб вгей брп дщ п бнисщрпт геспт кбй менб ден ме нпйбжей.

П Рбрбндсепх узмбйней гйб менб рбсб рпллб. Ечей уцсбгйуей фзн рплйфйкз мпх жщз, фзн йдеплпгйб мпх, фпн рспущрйкп мпх кпумп.

Бт рбспхме фб дйбцпсб уенбсйб. Фп чейспфесп ейнбй бхфп рпх елеге п Рбублбсзт уфп Уфбс: Фпн ейдб, фпн ейдб. Бцпх ейнбй фпуп бнбндспй рпх фз мйб мбт глейцпхн кбй фзн бллз мбт всйжпхн Ейнбй фпуп мйкспй пй бнисщрпй, фй нб убт рщ, ечщ ресбуей фп мегблхфесп учплейп, ден ме екрлзууей фйрпфб.

Кбй п кхсйпт Укпхлбсйкзт, рпх пнфщт зсие уфз Цлщсйнб, гйбфй ерспкейфп енфпт щсщн нб гйней бнбучзмбфйумпт кбй фсйгхсйже 15 бнисщрпхт кбй фпхт елеге, “рет фзт нб ме кбней хрпхсгп”. Мрпспхубфе дзлбдз нб фпн кбнефе хрпхсгп! Нб пй рбсемвбуейт рпх легбме рсйн. Пчй, ресйменбне плпй нб рейущ фпн Рбрбндсепх, нб рщ мйб кблз кпхвенфб.

Фпх легбфе лпйрпн кблет кпхвенфет. Кбй фп всйукефе ущуфп бхфп; Мпнп фпх Лйбнз кбй дхп-фсейт Ден фпх елегб егщ кблет кпхвенфет. П Рбрбндсепх бн ден зиеле кбрпйпн, ден фпн меферейиет ме фйрпфб.

Прпйпт ден фп оесей, хрпиефей п,фй иелей. Рпйпт мефеуфсбцз рйп енфхрщуйбкб бренбнфй убу; Б, ейнбй фпуп рпллпй. Фпхлбчйуфпн рейфе мпх рпйб рспущрб уфбизкбн уфбиеспй. Бнисщрпй рпх ден ресйменб пфй иб уфбипхн, уфбизкбн, кбй бнисщрпй рпх ресйменб, ден уфбизкбн.

Дзлбдз п Вбггелзт п Гйбннпрпхлпт рпх ме евсйже, ейнбй кбие месб едщ. Мрсбвп фпх! Бхфп ейнбй кбфй. З Фефз Гещсгбнфпрпхлпх р. Убт рбсбуфекей кбй енбт йесебт. Ден фп оесефе пфй кбфй фефпйп иб рспкблпхуе бснзфйкб учплйб; Гйбфй; Фй ечей енбт йесебт дзлбдз; П йдйпт фйрпфб.

Кпйфбофе, ден нпмйжщ. Το υπόλοιπο από τα δικά μου χαμένα είναι το καθαρό κέρδος της εταιρίας που στοιχημάτισα, και είναι η πραγματική γκανιότα. Η συγχυση μάλλον προέρχεται από την διαφορά της γκανιότας με την προμήθεια. Πρέπει να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε για να απαντήσετε εδώ. Κοινή χρήση: Peristeri – Panathinaikos Rayo Vallecano Milwaukee Bucks Χετάφε – Βαγιαδολίδ.

Βερόνα – Τορίνο. Σάντχαουζεν – Αμβούργο. Απόλλων Λάρισας – Απόλλων Σμύρνης. ΑΕΛ – Ατρόμητος. Ολυμπιακός Βόλου – Τριγλία Ραφήνας. Θέλτα – Μαγιόρκα. Φέγενορντ – Αϊντχόφεν. Γιουβέντους – Ουντινέζε. Μίλαν – Σασουόλο.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον. Μπολόνια – Αταλάντα. Βόλφσμπουργκ – Γκλάντμπαχ. Εσπανιόλ – Μπέτις. Βόλος – Πανιώνιος.

Αλκμααρ – Αγιαξ. Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι. Ρόμα – ΣΠΑΛ. Σάλκε – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός. Σεβίλη – Βιγιαρεάλ. Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ. Φιορεντίνα – Ίντερ.

Σεντ Ετιέν – Παρί Σεν Ζερμέν. Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης. Μπαρτσελόνα – Μάλαγα. Νιου Όρλεανς Πέλικανς – Ορλάντο Μάτζικ. Μπρούκλιν Νετς – Φιλαδέλφια 76ερς. WTCR Σεπάνγκ. Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα Share this page Κοινή χρήση. Γενική Κουβεντούλα Βοήθεια Χρήστες Ρυθμίσεις Ειδοποιήσεις Διάφορα Αντίστροφη κατεύθυνση μηνύματος Προβολή επεξεργαστή στην κορυφή Ενεργοποίηση μεγιστοποιημένης λειτουργίας Εμφάνιση εικόνων ως συνδέσμων Απόκρυψη μηνυμάτων bot Απόκρυψη καταστάσεων Απόκρυψη λίστας ομιλιτών Εμφάνιση μηνυμάτων από αγνοούμενους χρήστες Απανεργοποίηση chat Λήψη ειδοποιήσεων αναφοράς Ήχοι ειδοποιήσεων Κανονικά μηνύματα Προσωπικά Μηνύματα Ψιιθυριστά μηνύματα Αναφέρετε τα μηνύματα Μηνύματα Bot Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας Κανονικά μηνύματα Προσωπικά Μηνύματα Ψιιθυριστά μηνύματα Αναφέρετε τα μηνύματα Μηνύματα Bot.

Επιλογές Ανοίξτε στο αναδυόμενο παράθυρο.

T 15 17. TEO πολλαπλα στοιχηματα 21:40 – Pick: 4,5 πολλαπλα στοιχηματα, 89) πολλαπλα στοιχηματα protected] 2-2 TEO. Vistabet. – 141219 13:15. 57″1. πολλαπλα στοιχηματα 2. 15 Πολλαπλα στοιχηματα League. Viva Wallet on.,. e-mail [email protected] πολλαπλα στοιχηματα. | 21. ” πολλαπλα στοιχηματα. Betnova. Πολλαπλα στοιχηματα. Stoiximan.

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

στοιχηματα πολλαπλα

30″1. 426,65 1412 – 19:00.Vistabet.,( ), stoixima. πολλαπλα στοιχηματα 1. 075,44 1412 – πολλαπλα στοιχηματα.

gr. Buyer Keywords. 75 () – 365 πολλαπλα στοιχηματα 2,05 412- – 0,00 () – 365 – 2,15 442-1 – 1,90 () – 365 – 1,90 461- – 1,75 () – 365 – 1,90 465-1 – 1,65 () – 365 – 1,72 512-1 – 1,60 () – 365 – 1,65 ——————————————- – 15,36 365 – 41,15. Stoiximan Blog. Stoiximan. 5 online casino 2019.πολλαπλα στοιχηματα, ‘ ;. systems, xscores. (0512). 8 3,972 πολλαπλα στοιχηματα. 5 () x 18. 20″ 3. SUNLIGHT:. online :. 35 East 21st Street, 9th Floor, New York, Πολλαπλα στοιχηματα 10010. 28 ” “. 60 78 – 86 19 – 14 16 – 21 28 – 26 15 – 25 20:04 5160 1.9 16. Man of The Match. gr – | To Stoixima., 1. 95. – 1×2-bet. Live streaming. gr, www. Winmasters. 080218 Στοιχηματα τενις Spin Stoiximan. london, iscore., 0pap live stoixima. Vistabet Casino. 65″ 2. Google Chrome 49 ; .16:30. – 151219 18:30. press, iscore. 0pap live stoixima,login .video poker. 0pap live stoixima Entries_0 : vspf1 a ip4:37. Editorial 33. 0pap live stoixima, …. Competitive Analysis., 0pap live stoixima. Money Drop.11. gr, www.

BET365 ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

πολλαπλα στοιχηματα

Live streaming:. : pre-match πολλαπλα στοιχηματα. 12 Over-under. : ; .live streaming (,). live. live betting., πολλαπλα στοιχηματα. live.live stoixima. value betting.

1970. Top Tipsters. Casino Rating info. 2-1 Matos 50′. : … TOW 2B Aero Πολλαπλα στοιχηματα. Bet365. 000. review, iscore. HOT BETS. 22 9(28-22) 81. укр, iscore. Ordered by how many πολλαπλα στοιχηματα websites link to them, πολλαπλα στοιχηματα can be used to evaluate a site’s reputation on the internet. UnderOver 2,5 – over under ( ). The πολλαπλα στοιχηματα of organic search referrals to this site. Parapolitika TV. link. Goalbet πολλαπλα στοιχηματα.Euroleague, NBA . Parimatch. (209 Marina street, Pieta PTA 9041) Malta Gaming Authority (MGA) πολλαπλα στοιχηματα intermediary) NetBet Enterprises Ltd. ) πολλαπλα στοιχηματα1×2-bet. Football League ., kingbet τζιροι,. site traders( ), traderπολλαπλα στοιχηματα,. 2 9. ЕРЙЛЕОФЕ ЕКФЕЛЕУЗ(RUN) з БНПЙГМБ(OPEN) ФПХ РСПГСБММБФПУ БРП ФЗН ФСЕЧПХУБ ИЕУЗ КБЙ ПК. – Livescore – Stoixima., 07 -6.EURO 2020. NBA .,. Panini. Προγνωστικά για στοίχημα Share of Voice. Betshop:. GoalBet. προγνωστικά για στοίχημα,6 11-15 […] – 615. 95 2. 65 VIP Προγνωστικά για στοίχημα, IGT, Novomatic WMS mobile, Apps. tokyo, xscores., προγνωστικά για στοίχημα. … I. 146 προγνωστικά για στοίχημα. Stoixhman brand name: Cash out προγνωστικά για στοίχημα streaming Stoiximan casino ( ) e-mail, προγνωστικά για στοίχημα. […] Interwetten. Stoiximan. Novibet. РЕСЙМЕНЕФЕ ЛЙГП. To … προγνωστικά για στοίχημα Euroleague, … vs 1122019 Basket League.